Informacja prawna: Zmiany w rozporządzeniach w sprawie dokumentacji pracowniczej i w sprawie świadectwa pracy

Informujemy, że zostały opublikowane: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od dnia 16 maja 2023 r. oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, które wejdzie w życie 22 maja 2023 r. Treść rozporządzeń została dostosowana do znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy. Wprowadzono podstawę prawną do przechowywania w dokumentacji pracowniczej dokumentów związanych z korzystaniem z nowych uprawnień pracowniczych oraz do wykazania w świadectwie pracy wymiaru, w jakim te uprawnienia zostały wykorzystane.

 

  1. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej:

W odrębnej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przechowywane będą dokumenty dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, jako dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy. Wymiar wykorzystanego w roku ustania stosunku pracy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej wykazywany będzie w świadectwie pracy.

 

  1. Urlop opiekuńczy

Również dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu opiekuńczego będą przechowywane w odrębnej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, jako dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Także wymiar wykorzystanego w roku ustania stosunku pracy urlopu opiekuńczego znajdzie się w informacjach zawartych w świadectwie pracy.

 

  1. Praca zdalna okazjonalna

W świadectwie pracy trzeba będzie uwzględnić także liczbę dni pracy zdalnej okazjonalnej, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Podstawa do przechowywania w części B akt osobowych dokumentów dotyczących wykonywania pracy zdalnej została wprowadzona do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej poprzednią nowelizacją tego aktu.

 

  1. Zmiana rodzaju umowy o pracę i przyznanie bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy

Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o przyznanie bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy oraz odpowiedź pracodawcy na ten wniosek, znajdą swoje miejsce w części B akt osobowych. W związku z tym, że skorzystanie z tego uprawnienia u poprzedniego pracodawcy nie wpływa na zakres uprawnień pracownika w nowym miejscu pracy, informacji tych nie wykazuje się w świadectwie pracy.

 

  1. Wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

W części B akt osobowych znajdzie się także wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę. Do tych dokumentów dołączona zostanie odpowiedź pracodawcy na ten wniosek. Ponownie, informacji o tych okolicznościach nie trzeba będzie wskazywać w świadectwie pracy.

 

  1. Elastyczna organizacja pracy

Dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy powinny być przechowywane w części B akt osobowych. Treść rozporządzenia nie ogranicza się wyłącznie do wniosku pracownika i odpowiedzi na wniosek, lecz mówi o dokumentach związanych z tym uprawnieniem. Prowadzi to do wniosku, że w aktach osobowych przechowywać można także inne, istotne dokumenty związane z przyznaniem lub odmową udzielenia elastycznej organizacji pracy. Informacje o zastosowaniu elastycznej organizacji pracy nie znajdą się w treści świadectwa pracy.

 

  1. Zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia

W związku z rozszerzeniem grupy uprawnionych pracowników, w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przechowywane będą zgody pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz na delegowanie poza stałe miejsce pracy.

 

Wskutek wprowadzonych zmian, pracodawcy zobowiązani są dostosować formularz świadectwa pracy do nowych wymogów formalnych, a także przechowywać w dokumentacji pracowniczej dokumenty związane z ubieganiem się o skorzystanie z nowych uprawnień pracowniczych.

 

WERSJA PDF