INFORMACJA PRAWNA: ZMIANY W LIMITACH PPE, IKE, OIPE I IKZE NA 2024 ROK

W obwieszczeniach z dnia 6 grudnia 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1339,1347, 1348 i 1350) ogłosiła, że w 2024 r. wysokość kwot w kontekście limitów PPE, IKE, OIPE i IKZE ulegnie zmianie, co jest powiązane z nową prognozą wynagrodzenia miesięcznego na rok 2024. To oznacza, że w 2024 roku posiadacze IKE, IKZE lub PPE będą mogli wpłacić więcej środków niż w roku 2023.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Adekwatnie wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, od 2021 roku pojawiała się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – są wyższe i wynoszą 1.8-krotności, a nie 1.2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE.
W przypadku PPE limit zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych wynosi 4.5-krotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

WYSOKOŚĆ LIMITÓW WPŁAT NA IKZE, OIPE I IKE ORAZ SKŁADEK DODATKOWYCH NA PPE W 2023 ROKU
• Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, tzw. „zwykłe IKZE” (IKZE) wyniesie 9388,80 zł.
• Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (IKZE) wyniesie 14 083,20 zł.
• Na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 23 472 zł.
• Odpowiadająca sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (PPE) wyniesie 35 208 zł
• Na subkonto Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE) wyniesie 23 472 zł.

Jak możemy zauważyć, w ciągu ostatnich lat limity kwot możliwych do wpłacenia na IKE, IKZE i PPE są coraz wyższe, co jest powiązane z wciąż rosnącym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów – limity na rok 2024 zostały wyliczone na podstawie wpisanej do projektu ustawy budżetowej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które ma wynosić 7824 zł.

Ponadto, ustawodawca wprowadził w 2021 roku nową kategorie uczestników IKZE z większym limitem (1.8-krotności), co jest odpowiedzią na wprowadzone od 2021 roku dla wszystkich pracodawców PPK i jednoczesny brak możliwości utworzenia PPK dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Jest to pewien ukłon w stronę osób, które nie mogą utworzyć PPK. Od 2023 roku wprowadzono też produkt OIPE.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wersja PDF