Informacja prawna: ZMIANA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 1 lutego 2023 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych przez uchwaloną już przez Parlament i podpisaną przez Prezydenta ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany usprawnią organizację pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych  w Polsce, a potrzeby dzieci zostaną skuteczniej zabezpieczone. Ustawa wprowadza korzystne uprawnienia dla rodziców-pracowników, którzy przyjęli na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza, w szczególności poprzez nowelizację Kodeksu pracy w zakresie zmian urlopowych:

 

1)           Urlop ojcowski – pracownik – ojciec wychowujący dziecko (w tym zaadoptowane) będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia (obecnie – do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

 

2)           Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – korzystne zmiany będą dotyczyły pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni:

  • będzie udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia;
  • będzie udzielany w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie dłuższym niż 21 dni od dnia odpowiednio przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia
  • wymiar urlopu będzie identyczny jak w przypadku rodziców biologicznych (w przypadku 1 dziecka jest to 20 tygodni)
  • urlop będzie można wykorzystać do 14 roku życia dziecka
  • z takiego urlopu już dziś mogą korzystać oboje adopcyjni rodzice, a nie jak w przypadku podstawowego urlopu tylko matka (dotyczy obowiązku wykorzystania pierwszych 14 tygodni).

 

3)           Urlop rodzicielski – będzie przysługiwał co do zasady na tych samych warunkach co obecnie, zmieni się górna granica wieku przysposabianego dziecka, po osiągnięciu którego będzie możliwość skorzystania z tego urlopu, w przypadku pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka – z urlopu będzie można skorzystać do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, a wymiar urlopu będzie wynosił 32 (w przypadku przyjęcia 1 dziecka na wychowanie), 34 (w przypadku przyjęcia 2 i więcej dzieci na wychowanie) i 29 tygodni (w przypadku pracownika, który przyjął na wychowanie dziecko w wieku do ukończenia 14 roku życia).

 

Przepisy ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw wprowadzają także dodatkowo następujące zmiany:

 

STWORZENIE CENTRALNEGO REJESTRU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Centralny rejestr pieczy zastępczej w postaci systemu teleinformatycznego ma na celu uproszczenie procedur. Wszystkie dane będą gromadzone w jednym miejscu, co ma usprawnić pracę podmiotom zajmującym się pieczą zastępczą. Rejestr ma być pomocny dla sądów rodzinnych oraz wszystkich osób pracujących przy organizacji rodzinnej pieczy zastępczej. Centralny rejestr pieczy zastępczej będzie zawierał m.in.:  wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka.

 

ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE I ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Osobom, które przyjęły na wychowanie dziecko i wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia albo przysposobiły dziecko, będzie przysługiwać zasiłek macierzyński oraz świadczenie rodzicielskie aż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, a nie jak dotychczas do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia).

 

WZROST WYNAGRODZENIA

Wprowadzone zmiany przewidują wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, które do tej pory wynosiło 2 168,76 zł, a obecnie wynosić będzie 4100 zł. W przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie to uległo zmianie z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł. Wynagrodzenia mają być waloryzowane według wskaźnika inflacji.

 

REZYGNACJA Z KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Zrezygnowano również z kryterium dochodowego w wysokości 1200 zł obowiązującego przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie osobom usamodzielnianym, tj. osobom opuszczającym pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności.

 

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WERSJA PDF