Informacja prawna – Założenia projektów wybranych przepisów projektowanej tzw. tarczy antykryzysowej

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 18 marca 2020 roku Premier wraz z Prezesem Narodowego Banku Polskiego oraz niektórymi ministrami przedstawili na konferencji prasowej założenia tzw. tarczy antykryzysowej, która ma zostać wprowadzona w najbliższym czasie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Informacje w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej rządu. Na konferencji prasowej przedstawiono w ogólnym zarysie planowane działania.

Z punktu widzenia pracodawców największe znaczenie mają planowane działania w zakresie tzw. Bezpieczeństwa Pracowników oraz Finansowania Przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w zakresie wybranych rozwiązań, zastrzegając, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji prawnej nie zostały jeszcze udostępnione projekt aktów prawnych, które mają wdrażać przedmiotowe rozwiązania. Nie są też znane szczegóły planowanych rozwiązań.

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA PRZEZ PAŃSTWO

Dla przedsiębiorców mających problemy finansowe zadeklarowano przejęcie przez państwo finansowania 40% płacy pracownika.

  • Przedsiębiorstwa, w których obrót w okresie 2 miesięcy spadł o 15% i w co najmniej jednym z nich wykazano stratę lub
  • firmy, w których obrót w okresie 1 miesiąca spadł o 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazano stratę,

mogą ograniczyć wymiar czasu pracy i płacy pracownika do 0,8 etatu (pracownik zarabia 80% dotychczasowej pensji, ale nie mniej niż płaca minimalna), a państwo (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) pokryje połowę wynagrodzenia pracownika (limit dopłaty to 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku).

Dla przykładu: dla przeciętnego wynagrodzenia 4 800 zł, FGŚP ma pokryć ok. 2 000 zł miesięcznie. Pracodawca obniży osobowe koszty działalności o 60%, na co składa się 20% wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0,8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP. Nie przedstawiono, jak na razie dalszych szczegółów planowanego rozwiązania.

WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ PAŃSTWO POSTOJOWEGO

W przypadku znaczących problemów finansowych, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa płacy jest ograniczona do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma pokrywać blisko połowę wynagrodzenia pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne, tj. kwotę 130% zasiłku dla bezrobotnych. Planowane rozwiązanie ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji (np. zakaz prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne), zapobiegnięcie zwolnieniom oraz zabezpieczenie podstawowego dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników. Zakładany okres dofinansowania ze strony FGŚP to 3 miesiące. Nie przedstawiono jak na razie szczegółów planowanego rozwiązania i nie wiadomo, jakich pracodawców ono obejmie.

WYDŁUŻONY DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Osoby, posiadające dzieci w wieku do 8. roku życia, które wykorzystały już dodatkowy zasiłek opiekuńczy (14 dni), mogą dalej nie mieć możliwości korzystania z zamkniętego żłobka, przedszkola lub szkoły, do których normalnie uczęszczałoby ich dziecko. W uzupełnieniu więc już funkcjonującego na mocy ustawy z dnia 4 marca 2020 roku dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, planowane jest przedłużenie przedmiotowych zasiłków z utrzymaniem dotychczasowych zasad ich przyznawania. Nie wskazano jednak, o jaki okres mogą one zostać przedłużone. Zasiłki mają być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY SKŁADEK ZUS BEZ OPŁAT

Na konferencji w dniu 18 marca 2020 roku podtrzymano przedstawioną wcześniej przez Prezes ZUS propozycję w zakresie umożliwienia przedsiębiorcom odroczenia płatności lub rozłożenia na raty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Propozycja ZUS została uzupełniona o słowną deklarację, że ZUS będzie wydłużał termin płatności składek bez pobierania tzw. opłaty prolongacyjnej. W pozostałym zakresie zachowuje aktualność treść naszej informacji prawnej przesłanej dnia 17 marca 2020 roku. Przedmiotową informację można znaleźć na stronie wojewodka.pl.

MOŻLIWA POMOC ZE STRONY KANCELARII   

Kancelaria pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji. Monitorujemy proces legislacyjny i będziemy na bieżąco informować o jego postępach. W razie potrzeby skorzystania z naszej pomocy oraz pytań lub wątpliwości w przedmiotowym zakresie, prosimy o kontakt.

INFORMACJA PRAWNA PDF