Informacja prawna – WZROST WYSOKOŚCI DIETY W DELEGACJI KRAJOWEJ

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozporządzeniem z 30 czerwca 2022 r. podwyższył (ze skutkiem od 28 lipca 2022 r.) kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za dobę podróży. Rozporządzenie w tej sprawie zostało 13 lipca 2022 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1481) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – czyli 28 lipca 2022 r.

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosiła 30 zł i obowiązywała od dnia 1 marca 2013 r.

Uregulowania określone przedmiotowym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców. Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub

umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy).

UZASADNIENIE ROZPORZĄDZENIA

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu mając na uwadze wystąpienia i postulaty pracowników oraz organizacji związkowych w projekcie rozporządzenia podwyższono stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 8 zł tj. do 38 zł. Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie – 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – wzrośnie do 57 zł (obecnie – 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej jednak za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł).

WERSJA PDF