Informacja prawna: Tarcza 3.0 – praca zdalna

Opublikowane w Informacje prawne

Na podstawie posiadanego przez Kancelarię projektu Tarczy 3.0, to jest projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, informujemy, że projekt ten zawiera również regulacje dotyczące określenia zasad świadczenie pracy zdalnej.

Ustawodawca dotychczas poza wskazaniem, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, nie określił żadnych zasad regulujących wykonywanie pracy w tej formie.

Projekt Tarczy Antykryzysowej 3.0 zawiera poniższe propozycje dotyczące uregulowania przedmiotowej kwestii.

 1. Warunki umożliwiające polecenia pracy zdalnej:

 • pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy;
 • pozwala na to rodzaj pracy (w szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych).
 1. Środki i materiały do pracy:

 • środki i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca;
 • pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwiają ochronę poufności i tajemnic prawnie chronionych. Z tego tytułu na wniosek pracownika należny jest mu od pracodawcy ekwiwalent w wysokości określonej przepisami.
 1. Ewidencjonowanie czasu pracy:

 • na wniosek pracodawcy pracownik ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności;
 • formę i częstotliwość sporządzania ewidencji określa pracodawca.
 1. Cofnięcie polecenia pracy zdalnej:

 • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.
 1. BHP podczas pracy zdalnej:

 • za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy odpowiada pracodawca,
 • odpowiedzialność pracodawcy ograniczona jest do zakresu związanego z zapewnionymi przez pracodawcę środkami pracy lub materiałami do pracy.

Zaznaczamy, że przepisy regulujące wymienione powyżej zasady znajdują się nadal w fazie wstępnego projektu  i mogą ulec zmianie na etapie prac legislacyjnych. W przypadku ich wejścia w życie pracodawcy, którzy uregulowali zasady wykonywania pracy zdalnej w odmienny sposób, będą musieli je dostosować do powyższych zasad w zakresie, w jakim regulacje ustawowe dotyczące pracy zdalnej są korzystniejsze dla pracowników.

Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin wejścia w życie omawianych przepisów. Będziemy monitorować postęp prac i informować na bieżąco. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

INFORMACJA PRAWNA PDF