Informacja prawna: STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH – PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI. STAN NA 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Informujemy, że w dniu 27 września 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie poprawek zgłoszonych przez różne podmioty do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335), który dotyczy dwóch kwestii pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.  Jako przedstawiciele organizacji Pracodawcy RP obecni byli dr Marcin Wojewódka doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP oraz radczyni prawna Dominika Mitkowska z Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy”. W toku posiedzenia procedowano poszczególne poprawki. Były to poprawki o charakterze legislacyjnym w liczbie kilkunastu, liczne poprawki redakcyjne oraz kilka poprawek o charakterze merytorycznym.

  • W zakresie kontroli trzeźwości:

 

  • dyskutowano przede wszystkim kwestię bezwzględnego zakazu prowadzenia autobusów przez osoby będące pod wpływem alkoholu (bezwzględny zakaz jakiegokolwiek stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu). Niestety poprawka do projektu zgłoszona przez Pracodawców RP, a poparta przez część posłów członków podkomisji, dotycząca umożliwienia pracodawcom na zasadach dotyczących ustalania regulaminu pracy ustalania surowszych niż wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących wymogów dotyczących obecności alkoholu w organizmie pracownika, nie spotkała się z uznaniem większości.

 

  • W zakresie pracy zdalnej:

 

  • Strona związkowa wskazała na zbyt krótki czas informowania pracownika o cofnięciu polecenia wykonywania pracy zdalnej (art. 67(19) §4) – z jednodniowego uprzedzenia zaproponowała 3-dniowe, strona pracodawców podniosła, że przepis powinien pozostać w obowiązującej postaci, natomiast Ministerstwo zaproponowało 2 dni. Komisja jednogłośnie przyjęła 2 dni, §4 został rozpatrzony, przyjęty z poprawką;

 

  • Strona związkowa proponowała zmianę w zakresie grupy pracowników uprawnionych do wykonywania pracy zdalnej, w stosunku do których pracodawca co do zasady powinien pozytywnie rozpatrzeć wniosek o wykonywanie pracy zdalnej, tj. co do pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, w zamian czego zaproponowała „pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia”. Strona pracodawców nie zgodziła się na tę poprawkę, wskazując, że przepisy tzw. work life balance, które przyznają wiele uprawnień pracownikom wychowującym dzieci do ukończenia 8 roku życia, nie weszły jeszcze w życie. Ministerstwo poparło stronę pracodawców i uznało, że ewentualna zmiana w tym zakresie będzie miała miejsce po wejściu w życie przepisów tzw. work life balance;

 

  • Ministerstwo nie zgodziło się na propozycję związków zawodowych, aby porozumienie między pracodawcą a związkami zawodowymi ustalać na zasadach analogicznych do regulaminu pracy, tj. przepis art. 67 (20) § 3 pozostaje bez zmian: „Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia zgodnie z § 1 albo 2, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.”

 

Dalsze poprawki do projektu ustawy w zakresie pracy zdalnej (art. 67(22) KP i kolejne) będą procedowane na kolejnym posiedzeniu podkomisji, które prawdopodobnie będzie miało miejsce we wtorek 4 października 2022 roku

W ocenie Kancelarii możliwe jest, że Sejm uchwali przedmiotowe przepisy już na następnym posiedzeniu w pierwszej dekadzie października 2022 roku, tak, żeby trafiły one do Senatu, a następnie do Prezydenta jeszcze do końca października 2022 roku.

Powinno być możliwe wprowadzenie 3 miesięcznego vacatio legis przynajmniej w stosunku do części przepisów.

Rekomendujemy jednocześnie podjęcie prac nad przygotowaniem organizacji do wdrożenia nowych obowiązków. 

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WERSJA PDF