Informacja prawna: PROJEKT USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH

Informujemy, że do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest on wynikiem kilkumiesięcznych prac strony rządowej, która konsultowała się z organizacjami pracodawców oraz ogólnopolskimi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Warto pamiętać, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wszystkie zawarte w niej rozwiązania np. mediacje czy strajk, znajdują zastosowanie wyłącznie do pracodawców, u których działają związki zawodowe. Natomiast w obecnym stanie prawnym, a także w świetle planowanych zmian w przepisach w dalszym ciągu spory zbiorowe nie będą dotyczyły pracodawców, u których nie działają związki zawodowe.

Ocena ogólna projektu

Propozycja nowych przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych niewątpliwe zmienia wiele praktycznych aspektów prowadzenia sporów zbiorowych w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego oraz praktyki prowadzenia sporów. Jednakże można odnieść wrażenie, że projekt ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych został napisany w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych. To jest usunięte zostaną niektóre obecne stosowane rozwiązania, które utrudniały do tej pory wszczynanie i prowadzenie sporów przedstawicielom pracowników. Mimo, że nie wydaje się, aby nowa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zwiększyła poziom uzwiązkowienia w Polsce, jest to raczej ułatwienie dla działania związków zawodowych, które już dzisiaj funkcjonują. Związki zawodowe będą mogły łatwiej wszczynać spory zbiorowe i w większym niż do tej pory stopniu wykorzystywać je jako formę zalegalizowanego nacisku na pracodawców np. w zakresie kwestii podwyżek wynagrodzenia. Po wejściu w życie przedmiotowych przepisów Pracodawcy powinni oswoić się z praktyką częstszych spraw zbiorowych niż do tej pory.

Wybrane możliwe zmiany

Projekt zakłada wprowadzenie kilkudziesięciu zmian w zakresie omawianej tematyki. Jako najważniejsze zmiany należy przykładowo wskazać:

  • usunięcie przepisów ograniczających w praktyce możliwość wszczęcia sporów
  • wprowadzenie instytucji ponadzakładowego sporu zbiorowego
  • wprowadzenie możliwości wszczęcia sporu bez konieczności wypowiedzenia układu zbiorowego
  • wydłużenie terminu na wszczęcie sporu zbiorowego z obecnych 3 dni do liczby dni 7
  • wprowadzenie wymogu udziału w rokowaniach reprezentatywnej organizacji związkowej
  • usankcjonowanie praktyki jednostronnego sporządzania protokołów rozbieżności
  • wprowadzania max. terminu prowadzenia sporu na 9m, z możliwością przedłużenia o 3m.

Nie można również wykluczyć, że w czasie dalszych prac legislacyjnych pojawią się inne istotne propozycje modyfikacji obecnego stanu prawnego, które mogą w istotny sposób wpłynąć na praktykę funkcjonowania sporów zbiorowych w naszym kraju.

 

Stan zaawansowania prac legislacyjnych na 16 lutego 2023 roku

Na chwilę obecną (połowa lutego 2023 rok) omawiany projekt jest na etapie konsultacji z partnerami społecznymi, jednakże nie można wykluczyć, że przedmiotowe przepisy jeszcze na wiosnę 2023 roku trafią do prac parlamentarnych i że wejdą w życie nie później niż w III kwartale 2023 roku.

Możliwe wsparcie ze strony Kancelarii

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy na bieżąco monitoruje stan prac na omawianą ustawą i będzie informowała o postępach. W razie powstania pytań lub potrzeby konsultacji w powyższym zakresie, w tym przygotowania się przez pracodawców do planowanych zmian prosimy o kontakt. Kancelaria na co dzień wspiera pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielstwami pracowniczymi. Jednocześnie informujemy, że wraz z wejściem w życie omawianych przepisów organizować będziemy specjalnie szkolenie w tym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

WERSJA PDF