Informacja prawna: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZAKRESU ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PPE

W dniu 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w ramach nowelizacji na instytucje finansowe prowadzące PPE został przeniesiony obowiązek przekazywania rocznej informacji o prowadzeniu PPE, którą dotychczas przekazywali pracodawcy. Do konsultacji społecznych trafił w lipcu projekt rozporządzenie Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji PPE, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru
. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2023 roku.

W dotychczasowym stanie prawnym (przed nowelizacją) podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji dotyczącej realizacji prowadzonego programu był pracodawca prowadzący PPE. Po nowelizacji, do raportowania zobowiązana jest instytucja finansowa zarządzająca programem, która będzie miała obowiązek przekazania informacji rocznej. Podmiot zarządzający, będący profesjonalnym uczestnikiem rynku finansowego, jest właściwym adresatem obowiązku wynikającego z art. 23 ustawy o PPE, gdyż posiada odpowiednie zasoby personalne, techniczne i organizacyjne, które gwarantują wywiązywanie się z przedmiotowego obowiązku w sposób terminowy i rzetelny wskazano
w uzasadnieniu. Instytucja finansowa będzie miała obowiązek informacyjny do przekazywania corocznie – na początku roku (do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni) informacji dotyczących realizacji programów.

Po zmianach pracodawca prowadzący PPE nie będzie miał już obowiązku przekazywania informacji rocznej. Obecnie pracodawcy mają obowiązek 2 razy w roku (do 31 lipca i do 31 stycznia) przekazać do PFR informacje o poziomie partycypacji w PPE. Po raz pierwszy do 31 lipca 2022 roku.

Projekt rozporządzenia

W dniu 14 lipca 2022 roku do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji PPE, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru. Należy podkreślić, że obecnie trwają konsultacje społecznego tego aktu, co oznacza, że zarówno treść rozporządzenia jak i formularz/wzór informacji rocznej może jeszcze ulec zmianie, co ważne wzór będzie stanowił załącznik do rozporządzenia. Celem proponowanego rozporządzenia jest określenie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji programów,  trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru. Należy podkreślić, że projektowany zakres informacji przekazywanej przez zarządzającego nie jest tożsamy z zakresem informacji przekazywanej dotychczas przez pracodawcę.

Zgodnie z projektem roczna informacja zarządzającego powinna zawierać dane które dotyczą:

 

1) numeru wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych;

2) numeru REGON pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;

3) nazwy pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;

4) wartości aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników według stanu na dzień
30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

5) liczby uczestników pracowniczych programów emerytalnych według stanu na dzień
30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego w podziale na:

 1. a) liczbę uczestników ogółem,
 2. b) liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej,
 3. c) liczbę uczestników wnoszących składki dodatkowe;

6) wartości wpłat dokonanych do pracowniczego programu emerytalnego za półrocze i rok
w podziale na:

 1. a) wpłaty z tytułu składek podstawowych,
 2. b) wpłaty z tytułu składek dodatkowych;

7) wartości oraz liczby osób, na rachunki których przyjęto wypłaty transferowe za półrocze
i rok, w podziale na:

 1. a) wypłaty transferowe przyjęte z pracowniczego programu emerytalnego,
 2. b) wypłaty transferowe przyjęte z IKE,
 3. c) wypłaty transferowe przyjęte z PPK;
 4. a) wypłaty transferowe dokonane do pracowniczego programu emerytalnego,
 5. b) wypłaty transferowe dokonane na IKE;
 6. a) wypłaty jednorazowe,
 7. b) wypłaty w ratach.

 

Informacja przekazywana elektronicznie

 

W treści projektu rozporządzenia wskazano, żeby  informacja roczna była przekazywana do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru. Zmiana ta powinna usprawnić cały proces przekazywania informacji  do organu nadzoru.

Rozporządzenie zgodnie z treścią projektu wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. Roczna informacja zarządzającego o zarządzanych PPE sporządzana będzie po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. roczna informacja o PPE zarządzającego obejmuje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana według stanu na dzień 30 czerwca (za półrocze) oraz na dzień 31 grudnia (za rok).

Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące omawianego rozporządzenia, co oznacza, że finalna treść może jeszcze ulec zmianie. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

WERSJA PDF