Informacja prawna: Obowiązek informacyjny pracodawcy prowadzącego PPE

Uprzejmie przypominamy, że na pracodawcach prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) spoczywa obowiązek informacyjny polegający na przekazaniu do Polskiego Funduszu Rozwoju określonych informacji dotyczących danego pracodawcy. Najbliższy termin spełnienia tego obowiązku to dzień 31 lipca 2023 roku.     

 

Obowiązek tworzenia PPK i możliwość zwolnienia 

 

Przypominamy, że zasadą w polskim systemie prawnym jest, że prawie każdy pracodawca zobowiązany jest utworzyć oraz prowadzić Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK). Jednakże w przypadku kilku tysięcy pracodawców, którzy utworzyli Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) przed powstaniem obowiązku tworzenia PPK, ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia takich osób z obowiązku tworzenia PPK, jeśli prowadzone przez danego pracodawcę PPE spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach. Przedmiotowe wymogi to zapisana w umowie zakładowej PPE składka podstawowa do PPE na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia uczestnika PPE oraz partycypacja (uczestnictwo) w tym PPE co najmniej 25% osób zatrudnionych u danego Pracodawcy. Jeśli powyższe warunki są spełnione to Pracodawca prowadzący PPE jest zwolniony z obowiązku tworzenia PPK.

 

Czasowy charakter zwolnienia

 

Jednakże taki pracodawca, który prowadzi PPE zwalniające go z obowiązku tworzenia PPK, nie ma tego zwolnienia zagwarantowanego bezterminowo. Może bowiem korzystać z niego tak długo jak prowadzone przez niego PPE spełnia wskazane powyżej warunki, to jest 3,5% składki podstawowej oraz 25% partycypacji. I o ile dosyć łatwo jest sprawdzić spełnianie przez pracodawcę wymogu składki podstawowej w wysokości 3,5% (gdyż jest to zapisane w umowie zakładowej i zarejestrowane w Komisji Nadzoru Finansowego), o tyle poziom partycypacji w PPE może się zmieniać i musi być okresowo weryfikowany. Realizacji powyższego służy obowiązek notyfikacyjny.

 

Obowiązek notyfikacyjny

 

Obowiązek ten polega na tym, że do pół roku, literalnie na koniec stycznia oraz na koniec lipca każdego roku kalendarzowego, pracodawca musi przekazać do Polskiego Funduszu Rozwoju oświadczenie o liczbie swoich pracowników oraz o liczbie uczestników PPE. Powinien to zrobić wedle stanu na odpowiednio 1 stycznia albo 1 lipca danego roku kalendarzowego. Jeśli wskazana powyżej proporcja wynosi co najmniej 25% to pracodawca zachowuje nadal uprawienie do zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK.

 

Jak dokonać notyfikacji  

 

W związku z faktem, że grupa kilku tysięcy pracodawców prowadzących PPE jest znana Polskiemu Funduszowi Rozwoju z urzędu, to podmiot ten będzie kontaktował się z poszczególnymi pracodawcami celem umożliwienia im realizacji obowiązku notyfikacyjnego. Gdyby jednak któryś pracodawca nie otrzymał informacji od nadzorcy, to w dobrze rozumianym swoim interesie powinien samodzielnie podjąć aktywności.

 

Co zrobić, jeśli partycypacja w PPE będzie niższa niż 25%

 

Jeśli jednakże poziom uczestnictwa w PPE będzie w którejś dacie niższy niż 25% to zwolnienie danego podmiotu z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać od dnia następującego po tym dniu. Począwszy od tej daty, podmiot zatrudniający (pracodawca) będzie zobowiązany – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy (90 dni) – zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK. W praktyce oznacza, to że pracodawcy, który tracą zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK 2 lipca, mają czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 października, a umowy o zarządzanie PPK do 26 września danego roku.

 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie przydatna. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

 

WERSJA PDF