Informacja prawna: Zmiany w uprawnieniach rodziców

W dniu 1 lutego 2023 r. w życie weszła ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Obok noweli „work-life balance” to kolejny akt prawny mający na celu poprawę życia rodzin.

 

TRENDY USTAWODAWCZE

Jak już wskazywaliśmy, „work-life balance” w szczególności stara się odpowiedzieć na szczególne potrzeby rodzin wychowujących dzieci. Ustawodawca w ostatnim czasie zadbał jednak o większe ujednolicenie polityki prorodzinnej, uchwalając pod koniec ubiegłego roku ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która zmienia sytuację rodzin w ten sposób, że jednym wprowadza w życie przepisy wydłużające wiek dziecka uprawniający pracownika-rodzica do skorzystania z tzw. urlopu adopcyjnego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego.

ZMIANY W URLOPIE OJCOWSKIM

Obok „work-life balance”, ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, jest kolejnym aktem prawnym nowelizującym przepisy Kodeksu pracy. Dotychczasowo ustawa przewidywała, że pracownik ojciec jest uprawniony do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Natomiast od 1 lutego br. pracownik ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

ZMIANY W URLOPIE NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Przypominając regulacje, z art. 183 Kodeksu pracy, Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Do niedawna „podłogą” dla skorzystania z tego uprawnienia był wiek dziecka wynoszący nie więcej niż 7 lat. Obecnie, wiek ten ulega wydłużeniu, a pracownik, który rozpoczął procedurę przysposobienia dziecka może skorzystać z tego uprawnienia aż do osiągniecia przez nie 14 roku życia. Zmianie nie uległ jednak wymiar urlopu i w dalszym ciągu jest to 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 35 tygodni przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, oraz 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci. Wiek dziecka został jednak „rozciągnięty” także na uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego.

ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM

Zmiana, o której mowa powyżej dotyczy także regulacji odnoszących się do urlopów rodzicielskich. Przypominamy, że do niedawna pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, miał prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (odpowiednio w wymiarze do 32 tygodni, 34 tygodni lub 29 tygodni). Limitem w tym przypadku, tak jak powyżej, był wiek dziecka – tj. 7 rok życia. Obecnie pracownik, który przyjmuje dziecko do 14 roku życia będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego w dotychczas obowiązującym wymiarze.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

WERSJA PDF