Informacja prawna: Nowe rozporządzenie ws. młodocianych pracowników

W dniu 29 czerwca 2023 r. ogłoszono nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 30 września 2023 r. i uchyli poprzedni akt prawny pod tą samą nazwą, obowiązujący od 2004 r.

Najistotniejsze zmiany w treści rozporządzenia dotyczą rozszerzenia obowiązków pracodawców wobec pracowników młodocianych o nieodpłatne dostarczenie środków ochrony indywidualnej i poinformowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami oraz o nieodpłatne dostarczenie odzieży i obuwia roboczego. Ponadto sprecyzowano, że podstawę do wydania oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą stanowić ma także identyfikacja czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych występujących w środowisku pracy oraz ich oddziaływanie na organizm młodocianego, stopień i okres narażenia na te czynniki oraz środki ochrony.

Jednak największe zmiany zaszły w załącznikach do rozporządzenia dotyczącym wykazu prac wzbronionych młodocianym i w załączniku dotyczącym wykazu niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Zakres tych prac został bowiem zaktualizowany i dostosowany do treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

W związku z powyższymi zmianami, pracodawcy powinni do 30 września 2023 r. przyjąć znowelizowaną treść regulaminów pracy. Przepisy kodeksu pracy nakładają obowiązek zawarcia w regulaminie pracy wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym. Z kolei przepisy regulaminów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy powinny być zgodne m. in. z aktami wykonawczymi, tj. rozporządzeniami.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Polecamy także swoją pomoc w zakresie modyfikacji ww. dokumentów.

 

WERSJA PDF