Informacja prawna – NOWE PRZEPISY DOT. BHP

Na stronach RCL widnieje projekt  nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiana ma częściowo charakter porządkujący, a częściowo dostosowujący przepisy do aktualnych realiów, w których standardem staje się korzystanie z komputerów przenośnych, a nie stacjonarnych.

 

W projekcie zmieniono definicję stanowiska pracy.  W zakresie definicji zrezygnowano z wymieniania jako wyposażenia stanowiska takich przedmiotów jak stacja dyskietek czy trackball, które wyszły już z użycia, co jest zrozumiałe. Jednak należy zwrócić uwagę, że w dotychczasowej definicji stanowiska pracy wyróżniano różne kategorie wyposażenia składającego się na stanowisko pracy, natomiast w nowej definicji pozostała dotychczasowa kategoria wyposażenia podstawowego oraz dodano kategorię wyposażenia opcjonalnego dodatkowego (zaliczając do niej przedmioty wymieniane wcześniej w dotychczasowych kategoriach wyposażenia pomocniczego i dodatkowego). Natomiast stół i krzesło nie zostały już nazwane wyposażeniem, a stanowią odrębną kategorię, przy czym dotychczas te przedmioty zaliczane były do wyposażenia pomocniczego. Takie sformułowanie definicji  może budzić wątpliwość jakie znaczenie należy przypisywać tego rodzaju nowej treści  i dlaczego biurko i krzesło nie zostało wprost nazwane wyposażeniem, jak dotychczas.

 

Jednocześnie w projekcie wskazano, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Zatem wymagania określone w rozporządzeniu muszą być spełnione na tych stanowiskach, na których korzysta się z laptopów przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

 

Zmiany dotyczą również załącznika do rozporządzenia, który określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

W tym zakresie pozytywnie należy ocenić zmniejszenie formalizmu w zakresie regulowania wymagań technicznych przykładowo co do konstrukcji monitora czy klawiatury lub rezygnacji z określania z odległości między sąsiednimi monitorami i zastąpienie tych regulacji opisem wymaganego stanu ergonomii, który pracodawca może osiągnąć również w inny sposób.

 

Należy jednak zaznaczyć, że wśród zmian pojawiają się nowe wymagania, które dotyczą korzystania z komputerów przenośnych, mogące stanowić wyzwanie dla pracodawców. Wprowadzają one m.in. obowiązek wyposażenia takich stanowisk pracy stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

 

Na dostosowanie się pracodawców do przepisów rozporządzenie przewiduje jedynie 3 miesiące od jego wejścia w życie. Konieczna jest zatem weryfikacja przez Pracodawców możliwości dostosowania stanowisk pracy do nowych wymagań.

 

Na dziś  nowelizacja rozporządzenie nie została jednaj jeszcze ogłoszona, stąd też powyższy termin nie rozpoczął biegu. Należy również zaznaczyć, że ostateczna treść nowelizacji może podlegać jeszcze zmianom.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

 

WERSJA PDF