Informacja prawna: Badania profilaktyczne. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które zostało wydane na podstawie art. art. 229 § 8 Kodeksu pracy. Projekt jest na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, co oznacza, że nie został jeszcze podpisany przez Ministra Zdrowia i ogłoszony.

Zmiany są typowo formalne i mają ujednolicić i zaktualizować przepisy rozporządzenia czy jego odesłania do innych aktów prawnych. Część instytucji, do których odwołuje się rozporządzenie już nie istnieje i tym samym przepisy rozporządzenia straciły swoją aktualność, już nawet kilka lat temu. W projekcie rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie nie przewiduje się zmian merytorycznych.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • aktualizacji odniesienia do przepisów – zamiast odniesienia do nieaktualnego pojęcia „grup inwalidów” będzie zmiana na „uznanego za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (§ 1 ust. 1 pkt 4 lit. g rozporządzenia)
  • skorygowania błędnych odesłań, zostanie wprowadzona aktualna terminologia (§ 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, § 7 ust. 3)
  • zmiany załączników do rozporządzenia w zakresie aktualizacji odwołań do innych aktów prawnych, które w międzyczasie zostały zmienione (załącznik nr 3a do rozporządzenia ustalający wzór skierowania na badania lekarskie, załącznik nr 4)

Należy podkreślić, że zgodnie z § 2 projektu zmiany rozporządzenia skierowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do państwa dyspozycji.

WERSJA PDF