Gazeta Prawna – Pracownicze plany kapitałowe: od 25 września pracodawca sam wybierze instytucję finansową

Opublikowane w Aktualności

Znajdujemy się obecnie w środku procesu tworzenia pracowniczych planów kapitałowych u największych podmiotów zatrudniających, to jest tych, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniały powyżej 250 osób. Podmioty te są zobowiązane na mocy przepisów ustawy o PPK do zawarcia nie później niż do 25 października 2019 r. umów o zarządzanie PPK. Zawarcie umowy o zarządzanie powinno być jednak poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniej procedury z działającą w danym podmiocie reprezentacją osób zatrudnionych. Mimo że treść przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) regulujących powyższy obowiązek jest jasna i jednoznaczna, to w przestrzeni publicznej pojawiają się czasami wątpliwości co do charakteru obowiązków spoczywających na pracodawcach. W tym w szczególności dotyczące bezwzględnego obowiązku zawarcia porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej danym PPK z przedstawicielami osób zatrudnionych.

Takie wątpliwości zgłaszają czasami związki zawodowe zaangażowane w procedurę wyboru instytucji finansowej. Kwestionują one konsultacyjny charakter uzgodnień na linii pracodawca – przedstawiciele zatrudnionych. Związkowcy uważają nawet, że nie tylko powinni brać udział w komisjach przetargowych czy zakupowych dotyczących wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, lecz także mieć prawo podjęcia decyzji o wyborze. Czasami podnoszą również, jakoby na pracodawcy miał spoczywać obowiązek przedstawienia reprezentacji osób zatrudnionych określonej liczby propozycji instytucji finansowych do wyboru. Wobec tego pracodawcy mają coraz więcej obaw co do prawidłowości przeprowadzanych przez nich procedur. Zaczynają się zastanawiać, czy związki zawodowe słusznie kwestionują ich postępowanie. I czy mają ku temu prawne możliwości, w szczególności czy zgłoszenie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy lub prokuratury odniesie jakikolwiek skutek (takie bowiem przypadki również zdarzają się w praktyce). Warto więc te wątpliwości rozwiać.

CAŁY ARTYKUŁ