Gazeta Prawna – Komentarz do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 3)

Opublikowane w Aktualności
Komentarz do ustawy o PPK

W trzeciej części komentarza omówimy art. 21‒36 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa). Są to przepisy w dużym stopniu kluczowe dla funkcjonowania systemu PPK, w szczególności te regulujące kwestie aktywów wpłacanych do PPK oraz zasad inwestycji.

Autorzy komentują uregulowane w art. 21 ustawy zasady dziedziczenia środków w PPK, w tym w szczególności możliwości wskazania przez uczestnika PPK osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK po jego śmierci. Temat ten w praktyce wzbudza często wątpliwości zarówno samych pracowników, jak i ich przedstawicieli oraz pracodawców.

Równie istotną kwestią w ramach PPK są uregulowane w art. 22 ustawy obowiązki informacyjne spoczywające na instytucji finansowej zarządzającej danym PPK. Komentowana część ustawy zawiera także bardzo ważne zasady dobrowolnego uczestnictwa w PPK, dotyczące w szczególności trybu, terminu i sposobu rezygnacji przez uczestnika z dokonywania wpłat do planu kapitałowego. Przepisy te zawierają również rozwiązania dotyczące ponownego automatycznego zapisu do PPK. Z kolei art. 24 ustawy dotyczy włącznie jednej z form, w jakich może być prowadzone PPK, i reguluje kwestie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie niedokonywania wpłat do PPK.

Z punktu widzenia uczestnika PPK bardzo istotne znaczenie ma cały rozdział 4, zawierający przepisy dotyczące wszystkich wpłat do PPK dokonywanych przez pracodawcę, bez względu na to, czy są one finansowane przez uczestników PPK, czy przez pracodawcę. Główne zasady dotyczące wpłat do PPK reguluje art. 25 ustawy, stanowiąc m.in. o tym, z jakich środków są one dokonywane oraz wprowadzając zasadę określania wpłat do PPK w sposób procentowy. Ten artykuł wymienia również możliwe przypadki, w których podmiot zatrudniający nie jest zobowiązany finansować wpłat do PPK.

Pierwsza część komentarza ukazała się w tygodniku Kadry i Płace 21 lutego.

Druga część komentarza ukazała się w tygodniku Kadry i Płace 21 marca.

Kolejna część ukaże się 23 maja.

Trzecia część komentarza dostępna jest tutaj – Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 3)