Gazeta Prawna – Komentarz do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 2)

Opublikowane w Aktualności

Przepisy rozdziału 2 „Umowa o zarządzanie PPK” oraz rozdziału 3 „Umowa oprowadzenie PPK” ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa) mają kluczowe znaczenie dla pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK). W rozdziałach tych zostały bowiem uregulowane dwie umowy składające się na system PPK.

Przepisy rozdziału 2 ustawy regulują nie tylko essentialia negotii oraz warunki zawarcia i formę umowy o zarządzanie PPK, lecz także m.in. kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, terminy zawierania umów o zarządzanie PPK, zasady dotyczące PPK w przypadku połączenia pracodawców oraz przejścia części lub całości zakładu pracy w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z2018 r. poz. 917 ze zm.), a także zasady zmiany instytucji finansowej zarządzającej danym PPK. Z kolei przepisy rozdziału 3 ustawy zawierają nie tylko szczegółowe wytyczne do treści umowy o prowadzenie PPK, lecz także regulują m.in. takie kwestie, jak krąg osób objętych PPK i zasady tego objęcia, możliwość i warunki rezygnacji zuczestnictwa w PPK lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników PPK spoczywające tak na instytucji finansowej zarządzającej PPK, jak i na samym podmiocie zatrudniającym prowadzącym dany PPK. Na szczególną uwagę zasługuje też art. 13 ustawy, który, mimo że ustawodawca umieścił go w rozdziale „Umowa o zarządzanie PPK”, reguluje część przypadków, w których pracodawca nie musi tworzyć PPK. Poza tym przepisem inną podobną możliwość daje art. 134, który zostanie omówiony w komentarzu do rozdziału 18 ustawy.

Pierwsza część komentarza ukazała się w tygodniku Kadry i Płace 21 lutego.

Kolejna część ukaże się 18 kwietnia.

Druga część komentarza dostępna jest tutaj – Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 2)