Gazeta Prawna – Komentarz do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 1)

Opublikowane w Aktualności

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest nowym aktem prawym, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym w praktyce u wielu pracodawców zacznie funkcjonować dopiero w drugiej połowie 2019 r. Projekt PPK był inicjatywą rządową, która przede wszystkim ma zwiększyć skłonność Polaków do oszczędzania, a także zgromadzić wymierny, długoterminowy kapitał, co powinno wpłynąć na szybszy rozwój gospodarki i wzmocnienie rynku kapitałowego. PPK są pożądanym rozwiązaniem, chociaż, jak pokaże lektura niniejszego komentarza, nie jest instytucją szczególnie prostą. Mimo wysiłków, jakie podejmował ustawodawca, przepisy o PPK są dosyć skomplikowane, do tego powiązane z innymi obszarami regulacyjnymi rynku kapitałowego, np. ustawą o funduszach inwestycyjnych czy ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Komentarz do ustawy o PPK nie jest podręcznikiem ani przewodnikiem, który ma poprowadzić czytelnika po sznurku, przedstawiając meandry i zaułki PPK. Cel komentarza jest inny – przekazać wiedzę oraz przybliżyć i wytłumaczyć czytelnikom poszczególne rozwiązania oraz instytucje, jakimi posłużył się ustawodawca. A jest to zadanie dosyć trudne, gdyż ustawa o PPK mimo że była przygotowywana prawie dwa lata, nie jest niestety wolna od pewnych niejasności i niedoróbek, a wręcz błędów w zakresie podstawowych zasad techniki legislacyjnej. Przykładowo, termin „zwrot” został użyty przez ustawodawcę w treści przepisów ustawy o PPK kilkukrotnie, ale w trzech różnych kontekstach znaczeniowych, choć ustawa o PPK zawiera autonomiczną definicję pojęcia „zwrot”. Tego rodzaju przypadków można w tym akcie znaleźć więcej. Należy mieć nadzieję, że przy okazji przyszłych nowelizacji ustawodawca zdecyduje się poprawić swoje niedociągnięcia.

Oddana państwu do ręki pierwsza część komentarza ma być przydatna w praktyce. Założeniem jest, aby adresaci niniejszej publikacji – a są nimi przede wszystkim radcowie prawni, adwokaci oraz pracodawcy i usługodawcy zaangażowani w PPK – znaleźli w niej wyczerpujące odpowiedzi na zawiłości przepisów ustawy o PPK. Mimo że komentarz do ustawy musi spełniać pewne wymogi w zakresie teoretycznego opracowania poszczególnych instytucji w ramach PPK, to ma wymiar bardzo praktyczny. Powstał nie tylko na bazie teoretycznych rozważań o poszczególnych elementach i rozwiązaniach przyjętych w ramach PPK przez ustawodawcę, lecz przede wszystkim dzięki wiedzy autorów – radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie różnych produktów długoterminowego oszczędzania w naszym kraju.

Kolejna część komentarza ukaże się 21 marca 2019 r.

Pierwsza część komentarza dostępna jest tutaj – Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 1)

Komentarz do ustawy o PPK