Akademia PPK – Odcinek 6 – Umowy w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności
Akademia PPK - Umowy w ramach PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów – umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana między podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową (usługodawcą). Umowa o prowadzenie PPK zawierana będzie przez podmiot zatrudniający z usługodawcą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.

Schemat tworzenia PPKUmowa o zarządzanie PPK

Umowa o zarządzanie PPK to umowa, która określa najważniejsze zasady prowadzonego PPK, takie jak:

  • warunki i tryb zawierania przez pracodawcę umów o prowadzenie PPK,
  • nazwy funduszy zdefiniowanej daty,
  • warunki gromadzenia i zarządzania środkami,
  • warunki, terminy i sposoby dokonania wypłaty oraz wypłaty transferowej,
  • wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez pracodawcę,
  • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika,
  • maksymalną wysokość kosztów zarządzania PPK i opłat obciążających uczestnika,
  • warunki zmiany i wypowiedzenia umowy o zarządzanie.

Umowa o zarządzanie PPK zawierana jest w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Umowa jest zawierana nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (w przypadku podmiotu 250+ ostateczny termin to 26 września 2019 roku). Jeżeli pracodawca nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w powyższym terminie, to PFR wezwie na piśmie podmiot zatrudniający do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Ewidencja PPK – obowiązek zgłoszenia umowy o zarządzanie

Ewidencja PPK to ewidencja prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju, która obejmuje centralny rejestr uczestników PPK i ewidencję wszystkich umów o zarządzanie, zawartych w ramach PPK przez podmioty zatrudniające. Zgłoszenia umowy o zarządzanie do Ewidencji PPK dokonuje instytucja finansowa.

Umowa o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK określa dane zindywidualizowane, warunki zarządzania środkami, warunki dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty, a także terminy i tryb rezygnacji z oszczędzania w PPK oraz koszty i opłaty obciążające uczestnika w PPK. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika z instytucją finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć najpóźniej w terminie 10 dni po upływie okresu 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku utworzenia PPK. Jeżeli pracodawca nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w tym terminie, z mocy prawa powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną, a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Uczestnictwo w PPK

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz osób, które nie ukończyły 55 roku życia. W przypadku osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia decyzja o przystąpieniu do PPK jest dobrowolna i zależna od woli pracownika. Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera się w przypadku osób, które ukończyły 70 lat.

Uczestnictwo w PPK - kryteria wiekowe

POBIERZ ODCINEK 6 W FORMACIE PDF

Akademia PPK - odcinek 6 - Umowy w ramach PPK