Akademia PPK – Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje możliwość wycofania całości zgromadzonych środków w formie zwrotu opisanego w artykule 105 ustawy. Wycofanie zgromadzonych środków może zostać zrealizowane po uprzednim dokonaniu odpowiednich potrąceń.

Definicja zwrotu

Zwrot to wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez uczestnika PPK 60. roku życia na wniosek uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej. Jest to definitywne wycofanie wszystkich środków zgromadzonych przez uczestnika. Z treści przepisów ustawy o PPK wynika, że zwrot może być dokonany jedynie przed osiągnięciem przez uczestnika 60. roku życia.   

Potrącenia w ramach zwrotu

W przypadku dokonania zwrotu środków instytucja finansowa jest zobowiązana do dokonania czterech potrąceń ze środków uczestnika. Potrąceniu podlega zarówno część otrzymana przez uczestnika, jak i pochodzące z niej środki będące efektem inwestowania.

Akademia PPK - odcinek 10 - Zwrot środków w ramach PPK

POBIERZ ODCINEK W FORMACIE PDF

Akademia PPK - odcinek 10 - Zwrot środków w ramach PPK