Zmiany w zakresie kwarantanny związanej z przekraczaniem granicy

Opublikowane w Aktualności

W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w której w niewielkim stopniu zmodyfikowano zasady odbywania kwarantanny związanej z przekraczaniem granicy.

Zmiany wprowadzone w nowelizacji rozporządzania odnoszą się w znacznej mierze do kwarantanny wynikającej z przekraczania granicy stanowiącej wewnętrzną granicę UE Rzeczpospolitej Polskiej z państwami ościennymi. Poniżej wskazujemy najistotniejsze elementy poddane modyfikacji, zaznaczając, że pełne opracowanie dotychczasowych zasad kwarantanny przy przekraczaniu granicy zostało ujęte w informacji prawnej z dnia 2 kwietnia 2021 r.

  • Ujednolicono podział zasad przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej będącej wewnętrzną granicą UE w odniesieniu do obowiązku kwarantanny, usuwając uprzednie rozróżnienie odnoszące się do niektórych środków transportu zbiorowego (pociąg, prom, komunikacja samochodowa), z wyłączeniem ruchu lotniczego, którego nadal dotyczy odrębna regulacja. Rozróżnienie zasad kwarantanny przy przekraczaniu granicy oparto obecnie wyłącznie (poza ruchem lotniczym) na wyróżnieniu przekroczeń granicy w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekroczeń granicy w innym celu.
  • Dodano możliwość zwolnienia się z obowiązku kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik tego testu może być w języku polskim lub angielskim.
  • Dopuszczono, aby udokumentowanie wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, związane z wyjątkiem od obowiązku odbycia kwarantanny wynikającym z przekraczania granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, mogło być sporządzone nie tylko w języku polskim lub angielskim, ale także w języku państwa sąsiadującego.
  • Dopuszczono, aby udokumentowanie objęcia izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zwalniające z obowiązku odbycia kwarantanny, mogło wynikać z dokumentu wystawionego nie tylko w języku polskim, ale również angielskim.­­­

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

INFORMACJA PRAWNA PDF