Rzeczpospolita – Zaniedbania pracodawcy nie wydłużą czasu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności

Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 kodeksu pracy. Jednak zmiana składu osobowego organu pracodawcy nie powoduje rozpoczęcia na nowo biegu tego terminu. Nie ma wpływu na jego liczenie to, że osoba (organ) działający za pracodawcę sam dopuścił się naruszenia swoich obowiązków pracowniczych.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 lipca 2018 r. (I PK 207/17).

Komentarz eksperta – radca prawny Izabela Zawacka, lider działu zbiorowego prawa pracy

Bieg miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 52 § 2 k.p., rozpoczyna się od dnia, w którym pracodawca uzyskał wiadomość o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie. W orzecznictwie przyjmuje się, że „uzyskanie wiadomości przez pracodawcę” oznacza powzięcie wiadomości na tyle sprawdzonej, aby pracodawca mógł nabrać uzasadnionego przekonania o nagannym postępowaniu pracownika (np. wyrok SN z 28 października 1976 r., I PRN 74/76). Termin ten jest nieprzywracalny i nie ulega przedłużeniu, nawet z usprawiedliwionych obiektywnie przyczyn. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, ma on istotne znaczenie i nie może być bagatelizowany. Chroni pracownika przed zbyt długim okresem niepewności co do jego dalszego zatrudnienia.

W rozpoznawanej sprawie wójt dowiedział się o uprawomocnieniu się wyroku skazującego powódkę za przestępstwo umyślne od samej powódki. Nie została przy tym zachowana szczególna forma tego zawiadomienia – pracownica nie złożyła oficjalnego pisma ani nie przedłożyła odpisu wyroku skazującego. Powódka twierdziła, że termin ten powinien być liczony od chwili powiadomienia przez nią (ustnie, w czasie rozmowy) o jej prawomocnym skazaniu. Pracodawca zaś uważał, że termin ten powinien być liczony od chwili, kiedy nowy wójt gminy zwrócił się w lutym 2015 r. do KRK i uzyskał potwierdzenie o karalności pracownicy.

W ocenie SN poinformowanie przez powódkę wójta o uprawomocnieniu wyroku karnego należy potraktować jako uzyskanie wiadomości pewnej, która nie wymagała dalszych szczególnych badań albo sprawdzenia. Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 k.p. Nie można jednak przyjąć, że zwrócenie się przez wójta w lutym 2015 r. do KRK było podjęciem stosownych czynności wyjaśniających. Prawie trzy lata po uzyskaniu przez poprzedniego wójta informacji od samej powódki czynności sprawdzające nowego wójta były oczywiście spóźnione.

Należy przy tym mieć na uwadze, że na liczenie terminu z art. 52 § 2 k.p. nie ma wpływu to, że osoba (organ) działający za pracodawcę sam dopuścił się naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. To miało miejsce w przypadku poprzedniego wójta, który zlekceważył informacje uzyskane od powódki.

Warto nadmienić, że w przypadku wieloosobowych organów zarządzających jednostką organizacyjną będącą pracodawcą (art. 31 § 1 k.p.) do rozpoczęcia biegu terminu z art. 52 § 2 k.p. wystarczające jest uzyskanie wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę przez jednego z członków tego organu.

 

Kliknij, by przeczytać cały artykuł