Rzeczpospolita: Rozdział Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości to dobre rozwiązanie – panel prawników o projekcie

Opublikowane w Aktualności

Rozdzielenie funkcji MS i PG to pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości. Większość uczestników panelu prawników zgodziła się, że rozdzielenie powinno nastąpić i że to słuszny kierunek zmian.

19 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia nowelizacji ustawy dotyczące rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. – Rozdzielenie MS i PG to gwarancja wolności od ewentualnych nacisków politycznych, presji mediów i opinii publicznej- uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co zakłada projekt rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Zgodnie z założeniami przygotowanej nowelizacji:
– Prokuratora Generalnego powoływać będzie (bezwzględną większością głosów) Sejm za zgodą Senatu;
– Kadencja Prokuratora Generalnego będzie trwała 6 lat, bez możliwości jej ponowienia. Po jej zakończeniu Prokurator Generalny będzie mógł przejść w stan spoczynku niezależnie od osiągniętego wieku;
– Kandydat na urząd PG będzie mógł być zgłoszony przez: Prezydent RP, Marszałek Sejmu, grupa 35 posłów, grupa 15 senatorów, grupa 200 prokuratorów w stanie czynnym oraz grupa 2000 obywateli.

Stanowisko Prokuratora Generalnego będzie mógł zajmować wyłącznie prokurator w stanie czynnym, z co najmniej 20-letnim nieprzerwanym stażem na stanowisku prokuratora. Kandydat będzie też musiał wykazać, że w ciągu 10 lat bezpośrednio przed zgłoszeniem kandydatury nie wykonywał innego zawodu.
W myśl nowych przepisów Prokurator Generalny nie będzie mógł:
– zajmować innego stanowiska czy wykonywać innych zajęć zarobkowych (wyjątkiem od tej reguły będzie zatrudnienie na uczelni lub innej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki),
– nie będzie mógł należeć do partii politycznej lub związku zawodowego,
– nie będzie mógł również prowadzić działalności publicznej, która nie licowałaby z godnością urzędu lub zagrażała niezależności prokuratury.

Ponadto projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie autonomii budżetowej prokuratury. Oznacza to, że projekt budżetu prokuratury Prokurator Generalny będzie przedstawiał Ministrowi Finansów, który włączy go do projektu budżetu państwa.
Prokurator Generalny corocznie będzie przedstawiać Sejmowi i Senatowi sprawozdanie roczne z działalności prokuratury. Dokument ten będzie otrzymywać: Prezydent RP, Premier, Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Prokuratury.

Panel prawników o projekcie

Eksperci uczestniczący w panelu prawników w większości zgodzili się z tezą, że rozdzielenie PG i MS jest potrzebne. Tak uważa 95 proc. panelistów. Prawników, którzy nie zgadzają się ze słusznością wprowadzenie rozdziału PG i MS, było zaledwie 3 proc.
Argumenty, które przemawiają za takim rozwiązaniem, dostarczyła praktyka ostatnich lat, która pokazała, że połączenie w jednym ręku uprawnień MS i PG może być groźne a znowelizowane w 2016 roku prawo o prokuraturze, stworzyło stan, w którym praktycznie zlikwidowano niezależność prokuratury od organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.
Wśród ekspertów, zgadzających się na rozdział PG i MS, są tacy, którzy jednocześnie uważają, że zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, mogą nie zagwarantować niezależność PG od polityki. Do osiągnięcia celów, jakimi są zapewnienie apolityczności i profesjonalizmu działania Prokuratura Generalnego i prokuratury, równie ważne jest postawienie kandydatom na ten urząd wysokich wymagań etycznych oraz w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych czy zagwarantowanie ponadpartyjnego trybu powoływania. […]

TO JEDYNIE FRAGMENT, PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ KLIKAJĄC TUTAJ