Pracownicze Programy Emerytalne – informacja dotycząca nowelizacji ustawy o PPE

Opublikowane w Aktualności
W dniu 7 czerwca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Dz.U 2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. poz. 1091. Zmiana ta pozostaje bez bezpośredniego związku z planowaną ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jednakże ustawa nowelizująca ustawę o PPE może mieć znaczenie dla pracodawców tak posiadających już PPE, jak też dla tych, którzy dopiero rozważają utworzenie takiego świadczenia, chociażby jako alternatywy dla planowanych PPK. Treść projektowanych zmian ma też znaczenie dla podmiotów zarządzających PPE.    

Przyczyna nowelizacji ustawy o PPE

Przyczyną nowelizacji ustawy o PPE jest konieczność dostosowania przepisów obecnie obowiązującej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku do postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi, dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014, str. 1-7).

Treść zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o PPE

Nowelizacja ustawy o PPE wprowadza dwie istotne zmiany.

  • Wprowadza ograniczenie maksymalnego stażu pracy uprawniającego do przystąpienia pracownika do PPE do poziomu 3 lat – po wprowadzeniu nowelizacji maksymalny staż pracy uprawniający do uczestnictwa w PPE zostanie określony na poziomie 3 lat.
  • Nakłada nowe obowiązki informacyjne na pracodawców prowadzących PPE:
    1. w stosunku do aktualnych uczestników PPE – obowiązek udzielania na piśmie, na wniosek uczestnika programu, złożony nie częściej niż raz na rok, informacji o skutkach prawnych ustania zatrudnienia w stosunku do środków zgromadzonych na jego rachunku w PPE;
    2. w stosunku do byłych pracowników – obowiązek udzielania na piśmie, na wniosek byłego uczestnika programu, zrozumiałej informacji na temat wartości zgromadzonych środków na rachunku byłego pracownika oraz warunków traktowania tych środków.

Termin planowanych zmian  

W związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o PPE do postanowień wskazanej Dyrektywy, zgodnie z treścią przepisów wejście w życie omawianych zmian nastąpiło z dniem 7 czerwca 2018 roku. Powyższe oznacza, że od powyższej daty obowiązują już zmiany opisane w niniejszej informacji.

Konieczność działań po stronie pracodawców prowadzących PPE

W przypadku pracodawców, u których w prowadzonych przez nich PPE staż pracy uprawniający do przystąpienia do PPE został w treści umowy zakładowej określony jako dłuższy niż 3 lata, do dnia 31 grudnia 2018 roku muszą oni dostosować warunki prowadzonego przez siebie programu do wprowadzanej zmiany. Powinno to nastąpić poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany umowy zakładowej oraz poinformowania o tej zmianie Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany. Nie jest wymagana decyzja organu nadzoru w tym zakresie. Natomiast od dnia 7 czerwca 2018 roku pracodawcy prowadzący PPE są już zobowiązani być w stanie udzielać uczestnikom oraz byłym pracownikom informacje w zakresie jak wskazano powyżej.

Sytuacja pracodawców nie prowadzących PPE

W przypadku pracodawców nie prowadzących PPE, nowelizacja ustawy o PPE nie ma bezpośredniego wpływu na ich obecną sytuację prawną. Natomiast fakt zmiany powyżej opisanych uprawnień i obowiązków powinien zostać wzięty pod uwagę w przyszłości przez pracodawcę, gdy stanie przed wyzwaniem planowanych do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Dalsze działania oraz rekomendacje   

Rekomendacją Kancelarii dla pracodawców oraz usługodawców prowadzących PPE jest:

  • dokonanie sprawdzenia warunków już prowadzonych PPE pod kątem długości stażu pracy zapisanego w umowie zakładowej regulującej PPE oraz w razie, gdyby okazało się, że staż ten jest dłuższy niż 36 miesięcy, przygotowanie odpowiedniego aneksu do umowy zakładowej i zgłoszenie do KNF, co musi nastąpić do końca 2018 roku;
  • dokonanie weryfikacji umów w zakresie PPE pod kątem przygotowania się do możliwości wykonywania nowo nałożonych obowiązków informacyjnych.

 

Pobierz informację prawną w formacie PDF