Prace legislacyjne nad projektem pracy zdalnej – informacja prawna

Opublikowane w Bez kategorii

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

PRACE LEGISLACYJNE NAD PROJEKTEM PRACY ZDALNEJ

 

Przekazujemy informację o toczących się pracach legislacyjnych nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzającym regulację pracy zdalnej. W dniu 19 maja 2021 roku projekt nowelizacji pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

 1. DEFINICJA PRACY ZDALNEJ

W projekcie zmieniona została definicja pracy zdalnej

Art. 67[18]. Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Istota pracy zdalnej sprowadza się do tego, że w tym trybie miejsce pracy określa pracownik, przy czym wymagana jest zgoda pracodawcy. Zmiana definicji pracy zdalnej w toku prac legislacyjnych wynika z potrzeby wyraźniejszego rozdzielenia przypadków wykonywania pracy poza terenem zakładu pracy (np. pracowników mobilnych) od pojęcia pracy zdalnej.

 

 1. WDROŻENIE PRACY ZDALNEJ

Wdrażanie pracy zdalnej na poziomie zakładu pracy będzie elementem dialogu społecznego między pracodawcą a przedstawicielstwem pracowników (związki zawodowe lub niezwiązkowe przedstawicielstwo pracowników). W przypadku braku osiągnięcia porozumienia pracodawca będzie wydawał regulamin.

W porozumieniu będą ustalane m.in. zasady pokrywania kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Porozumienie może wprowadzić także inne kategorie kosztów.

 

 1. ZAMKNIĘTY KATALOG KOSZTÓW

Projekt zakłada zamknięty katalog kosztów, które pracodawca jest zobowiązany zwracać pracownikowi lub je pokrywać. Projekt przewiduje, że pracodawca jest zobowiązany pokryć:

 • koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy;
 • koszty energii elektrycznej;
 • koszty niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

Inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy może określać porozumienie lub regulamin.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA RYCZAŁTU KOSZTÓW ORAZ EKWIWALENTU ZA WYKORZYSTANIE WŁASNEGO SPRZĘTU

Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia globalnego ryczałtu na pokrycie kosztów oraz ekwiwalent
za wykorzystanie własnego sprzętu. Takie rozwiązanie ma na celu uprościć kwestię kosztową. Dzięki temu pracodawca nie będzie musiał wyliczać indywidualnych kosztów na każdego pracownika zdalnego.

 

 1. ZASADY KONTROLI OKREŚLONE W POROZUMIENIU

Projekt wprowadza nieco odmiennie zasady dokonywania kontroli pracownika w miejscu pracy zdalnej. Zasady przeprowadzania kontroli mają być określone w porozumieniu lub regulaminie. Kontrola ma być dostosowana do miejsca wykonywania pracy zdalnej i charakteru tej pracy. Nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych przez pracownika i innych domowników.

 

 1. ODFORMALIZOWANA OKAZJONALNA PRACA ZDALNA (HOME OFFICE)

Projekt przewiduje, że praca zdalna może być świadczona okazjonalnie (12 dni w roku kalendarzowym)
na wniosek pracownika. W takiej sytuacji ustawa nie będzie wymagać stosowania wymogów formalnych:

 • zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi (przedstawicielami pracowników) lub uchwalenia regulaminu;

 • brak obowiązku zwrotu kosztów wykonywania pracy zdalnej.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BHP

Przy pracy zdalnej część obowiązków z zakresu BHP będzie przeniesiona na pracownika. Nie oznacza to jednak, że pracodawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca także ponosi odpowiedzialność prawną za wypadki przy pracy zdalnej.

 

 

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ