Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa przewiduje przekazanie środków byłemu współmałżonkowi uczestnika w wyniku podziału majątku w jednej z dwóch form: wypłata transferowa na PPK byłego małżonka lub w formie pieniężnej.

Podział środków zgromadzonych w PPK

W momencie kiedy małżeństwo uczestnika ulegnie rozwiązaniu poprzez rozwód lub unieważnienie, to środki które zgromadził uczestnik w PPK będą przypadały byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału ich majątku.

W takiej sytuacji środki powinny zostać przekazane w formie wypłaty transferowej na rejestr w PPK byłego współmałżonka w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym zostanie przedstawiony dowód potwierdzający, że środki przypadają byłemu współmałżonkowi. Natomiast w sytuacji, kiedy współmałżonek nie posiada PPK, środki należy przekazać mu w formie pieniężnej.

Przed dokonaniem zwrotu w formie pieniężnej instytucja finansowa przekaże ze środków uczestnika, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS kwotę odpowiadającą 30% połowy składek finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą połowie sumy składki powitalnej i dopłat rocznych. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji kiedy były współmałżonek nabył prawo do emerytury. Kwota przekazana do ZUS zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym została przekazana do ZUS.

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty projektu ustawy o PPK w zakresie podziału środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Zastrzegamy, że powyższe zostało opracowane na podstawie projektu ustawy, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Pobierz odcinek w formacie PDF