GAZETA PRAWNA – Wypowiedzenia będą wadliwe w razie braku porozumienia

Opublikowane w Bez kategorii
Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe, ma on obowiązek skonsultować z nimi zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego oraz powiadomić na piśmie o jego przyczynach, rozmiarze oraz czasie trwania. Tak wynika z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Związki mają też prawo być stroną porozumienia w sprawie zwolnień grupowych, regulującego zasady postępowania przy rozwiązywaniu indywidualnych stosunków pracy, ale pod warunkiem że w terminie 20 dni od daty zawiadomienia uzgodnią wspólne stanowisko. Jeżeli w firmie występuje więcej niż jeden związek, organizacje te muszą dodatkowo porozumieć się między sobą. W przeciwnym razie pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu art.  24125a k. p. W dalszym jednak ciągu obowiązuje wymóg zachowania 20-dniowego terminu na zawarcie porozumienia. Może on zostać wydłużony tylko za zgodą obu stron takiego układu. Wydanie regulaminu nie będzie zgodne z prawem, jeżeli pomimo zgody związków na treść porozumienia pracodawca odmówił jego zawarcia lub jeżeli wyda regulamin przed upływem 20 dni od zawiadomienia związków o zwolnieniu grupowym. Praktyczna różnica między regulaminem a porozumieniem dotyczy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z reprezentującą pracownika organizacją związkową. O ile przy porozumieniu stosowanie art. 38 k.p. jest zniesione, o tyle przy regulaminie pracodawca musi najpierw ustalić, czy pracownik wytypowany do zwolnienia jest członkiem związku, a następnie zawiadomić na piśmie właściwą organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy i jego przyczynie. Przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych przy braku porozumienia lub regulaminu będzie skutkowało wadliwością wypowiedzeń umów o pracę.

Artykuł ukazał się 16 stycznia 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna.

Pobierz załącznik