RZECZPOSPOLITA – Związki nie zablokują uchylenia regulaminu płac

Opublikowane w Bez kategorii
Pracodawca, który jednostronnie ustalił regulamin wynagradzania, może go uchylić – mimo braku zgody działających u niego organizacji związkowych na wprowadzenie nowego regulaminu – gdy zmiana zasad wynagradzania pracowników jest uzasadniona potrzebą radykalnego obniżenia kosztów działania przedsiębiorstwa z uwagi na grożącą upadłość.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 12 października 2017 r. (II PK 269/16).

Wyrok zapadł na kanwie sprawy o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy.

Sąd rejonowy ustalił, że u pozwanego obowiązywał regulamin wynagradzania z 2010 r. Pracodawca wprowadził go jednostronnie, ponieważ organizacje związkowe nie zajęły zgodnego stanowiska. W 2013 r. pozwany przedstawił związkom projekt zmian w regulaminie płac. Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych, powołując się na art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, zajęli na piśmie jednolite, negatywne stanowisko co do tych zmian. Mimo to zarząd firmy podjął uchwałę uchylającą m.in. regulamin wynagradzania, podejmując tego samego dnia uchwałę w sprawie określenia ramowych wytycznych, dotyczących warunków wynagradzania. W konsekwencji pracownicy – powodowie otrzymali wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

W ocenie sądu pierwszej instancji, niedopuszczalne jest jednostronne uchylenie lub zmiana przez pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, regulaminu wynagradzania w sytuacji, gdy działające u niego związki zawodowe przedstawią wspólne, negatywne stanowisko co do proponowanego wprowadzenia w życie regulaminu lub jego zmiany. Tryb ustalania zmiany treści regulaminu wynagradzania jest bowiem taki sam, jak wprowadzenia regulaminu po raz pierwszy. Zdaniem sądu rejonowego, jak i stojącego na tym samym stanowisku sądu II instancji, u pozwanego nie doszło w związku z tym do skutecznej zmiany regulaminu wynagradzania, a więc nadal obowiązującym jest regulamin z 2010 r.

Przeczytaj cały artykuł