GAZETA PRAWNA – Regulaminy zawsze uzgadniane z załogą

Opublikowane w Bez kategorii

Jeśli firma nie porozumie się ze związkami w sprawie regulaminów pracy i wynagradzania, samodzielnie wyda takie wewnątrzzakładowe akty. Ale zawsze będzie musiała je negocjować z przedstawicielami zatrudnionych. Takie rozwiązania proponuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna, która przygotowuje projekty nowego k.p. Zgodnie z jej propozycjami treść regulaminów pracodawca ma uzgadniać z zakładowym przedstawicielstwem związkowym (czyli z delegatem związkowym lub zakładową organizacją związkową), a w razie jego braku – z przedstawicielstwem wybieranym (radą zakładową lub delegatem załogi). Jeżeli w firmie nie działa żadna z tych reprezentacji, regulaminy trzeba uzgadniać z przedstawicielami pracowników wyłanianymi w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Taka propozycja zakłada istotną zmianę w porównaniu do obowiązujących przepisów. Obecnie pracodawca uzgadnia regulaminy z zakładowymi organizacjami związkowymi lub wydaje je samodzielnie (jeśli w firmie nie działają związki).

– Z jednej strony przepisy zobowiązują pracodawcę do wydania regulaminu, a z drugiej umożliwiają związkom ich blokowanie. Bywa, że w takiej patowej sytuacji pracodawcy wydają regulamin np. w formie uchwały albo zarządzenia, ale zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem podważenia ważności takiego aktu – tłumaczy Izabela Zawacka, radca prawny i wspólnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Dlatego chwali ona rozwiązanie zaproponowane przez komisję.

– Jeśli weszłoby w życie, pracodawca mógłby wreszcie realizować obowiązek, jaki nakładają na niego przepisy – dodaje.

– Warto by przeanalizować strukturę zatrudnienia w polskich firmach, tzn. jak wiele jest przedsiębiorstw spełniających dane progi. W praktyce można jednak uznać, że już w przypadku zatrudniania 20 osób kwestie organizacji pracy i zasady wynagradzania powinny być ustalane w ogólnych aktach. Nie da się takich podmiotów porównać np. do trzyosobowej firmy, w której wszyscy pracownicy doskonale się znają i wiedzą wszystko o swoich warunkach zatrudnienia – wyjaśnia Izabela Zawacka.

Przeczytaj artykuł…