RZECZPOSPOLITA – Po roku konieczna jest ponowna konsultacja ze związkiem

Opublikowane w Bez kategorii
Nawet przy założeniu, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zachowały aktualność, po upływie 12 miesięcy pracodawca musi raz jeszcze uzgodnić ze związkami zawodowymi zamiar rozwiązania umowy o pracę. Nadmierny upływ czasu może również oznaczać konieczność ponowienia wystąpienia przez niego do organizacji związkowej o informacje w przedmiocie korzystania z obrony przez pracownika.
 
Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2017 r. (I PK 270/16).
 
Sprawa dotyczyła odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Powódka była zatrudniona w banku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie była członkiem związku zawodowego. Na początku listopada 2013 r. pracodawca zasięgnął informacji, czy należy ona do związku zawodowego, a następnie, pismem z 14 listopada 2013 r., poinformował tę organizację o zamiarze wypowiedzenia powódce umowy o pracę. Od 18 listopada 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. powódka korzystała ze zwolnienia lekarskiego, a 2 czerwca 2014 r. przystąpiła do innej organizacji związkowej. 19 stycznia 2015 r., po powrocie do pracy, pracodawca złożył jej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, podając w jego treści przyczyny objęte wcześniejszą konsultacją ze związkami.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł…

 

Komentarz mec. Piotra Nietrzpiela

Problematyka poruszona w komentowanym orzeczeniu, budząc wątpliwości, była już wcześniej przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Żaden przepis kodeksu pracy nie określa bowiem, w jakim czasie po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 38 k.p. pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z podaniem wskazanych w niej przyczyn.

Kodeks nie określa też, jak długo pracodawca może polegać na informacji uzyskanej w trybie art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych, gdy np. nie ujawniła się żadna organizacja związkowa, z obrony której korzysta dany pracownik, co zwalnia z obowiązku przeprowadzenia konsultacji. Co więcej, jeżeli chodzi o samą możliwość wypowiedzenia umowy o pracę w określonym czasie z powołaniem się na konkretną przyczynę, tu również brak regulacji kodeksowej. Judykatura wskazuje natomiast zasadniczo, że możliwość ta istnieje do czasu, gdy przyczyna ta jest nadal aktualna ze względu na cel wypowiedzenia (wyrok SN z 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85). Należy zwrócić uwagę, że w komentowanym wyroku Sąd Najwyższy stwierdza, iż nie istnieje prosta korelacja pomiędzy trwającą aktualnością przyczyny wypowiedzenia, a zachowaniem skuteczności przeprowadzonej konsultacji związkowej. Nadmierny upływ czasu, za który SN uznał już rok, powoduje bowiem konieczność ponowienia konsultacji, mimo że przyczyna wypowiedzenia jest nadal aktualna. Nie do końca można się z tym zgodzić, ponieważ w tym zakresie powinno się badać również okoliczności, które spowodowały opóźnienie w złożeniu wypowiedzenia. Tym bardziej, że odniesieniu do długotrwałego zwolnienia chorobowego, jako przyczyny opóźnienia, Sąd Najwyższy wyrażał już wcześniej inne stanowisko. W wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I PK 212/11) SN wskazał, że w takim przypadku nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej konsultacji zamiaru wypowiedzenia, którego podstawą są te same, aktualne przyczyny. Zatem określonego w komentowanym wyroku rocznego okresu oczekiwania na wręczenie wypowiedzenia od dnia konsultacji nie należy postrzegać jako bezwzględną zasadę, niezależną od okoliczności danej sprawy. To raczej pomocna wskazówka dotycząca postrzegania nadmiernego upływu czasu w zakresie potrzeby przeprowadzenia kolejnej konsultacji, zwłaszcza wobec ewentualnej zmiany okoliczności, która mogła w tym okresie nastąpić. Należy także zwrócić uwagę, że w przypadku zaistnienia ponownej potrzeby konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę, uzasadnione może być również uprzednie zasięgnięcie informacji w trybie art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych, choćby w celu uniknięcia ryzyka związanego ze zmianą organizacji związkowej, z której obrony korzysta pracownik.