RZECZPOSPOLITA – Możliwość podjęcia pracy zgodnej z kwalifikacjami wyklucza rentę

Opublikowane w Bez kategorii
Niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie może być wystarczającą przesłanką prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu. Tak więc utrata zdolności do pracy nie może być utożsamiana z niezdolnością do wykonywania ostatniego z dotychczasowych zatrudnień, jeżeli pracownik może podjąć pracę zgodną z poziomem posiadanych kwalifikacji.
 
Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 26 lipca 2017 r. (I UK 313/16). Przedmiotowa sprawa dotyczyła odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Na mocy wyroku sądu okręgowego decyzja ZUS została zmieniona poprzez przyznanie odwołującemu się prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 19 grudnia 2012 r. na okres 2 lat. Sąd ustalił, że odwołujący się, z wykształcenia technik mechanik, pracował jako kierownik sklepu i prezes spółki, a ostatnio był zatrudniony w charakterze przedstawiciela handlowego. Na bazie opinii biegłych sąd uznał, że naruszenie sprawności organizmu odwołującego się, z powodu schorzeń narządu ruchu, układu krążenia i wieloletniej cukrzycy, nie powodują znacznego ograniczenia jego zdolności do pracy. Sąd okręgowy stwierdził, że stan zdrowia wnioskodawcy czyni go osobą częściowo, okresowo niezdolną do pracy. Z tego powodu uznał odwołanie za zasadne. 

Kliknij, by przeczytać cały artykuł…

 

Komentarz mec. Elżbiety Smirnow:

W przypadku spraw dotyczących renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy decydujące znaczenie ma kwalifikacja prawna możliwości wykonywania pracy przez zainteresowanego. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Należy mieć na uwadze, iż pojęcie „poziom posiadanych kwalifikacji” nie jest równoznaczne z pracą na dotychczasowym stanowisku. W konsekwencji przeciwwskazania zdrowotne do pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku nie są podstawą do uznania osoby ubiegającej się o rentę za niezdolną do pracy, jeżeli może bez ograniczeń wykonywać pracę zgodną z kwalifikacjami na innych stanowiskach pracy. Powyższe potwierdza utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego (I UK 191/16, I UK 175/11). Zgodnie z nią, w ocenie predyspozycji zdrowotnych ubezpieczonego do pracy znaczenie ma poziom posiadanych przez niego kwalifikacji, tj. wykształcenie, wyuczony i realizowany w przeszłości zawód oraz ogół umiejętności zdobytych w ciągu wszystkich lat aktywności na rynku pracy. Przez pojęcie „pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji” można zatem rozumieć zarówno kwalifikacje formalne (wykształcenie i przygotowanie zawodowe stwierdzone świadectwami, dyplomami, zaświadczeniami), jak i kwalifikacje rzeczywiste (wiedza i umiejętności faktyczne). Niezdolności do pracy nie można natomiast utożsamiać z niemożnością zatrudnienia na konkretnym stanowisku w konkretnych warunkach – musi ona stanowić przeciwwskazanie do pracy odpowiadającej tak rozumianym kwalifikacjom zainteresowanego.