RZECZPOSPOLITA – Odszkodowanie limitowane ustawowym okresem wypowiedzenia

Opublikowane w Bez kategorii
Odszkodowanie przewidziane w art. 58 kodeksu pracy przysługuje w wysokości wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, chyba że strony przewidziały przyznanie go w wysokości wynagrodzenia za umownie wydłużony okres wypowiedzenia.
 
Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 2 sierpnia 2017 r. (II PK 153/16). Powód w przedmiotowej sprawie był pracownikiem pozwanej zatrudnionym na stanowisku wicedyrektora do spraw marketingu. Aneksem do umowy o pracę strony przewidziały, że jego okres wypowiedzenia wyniesie 24 miesiące. Pracodawca rozwiązał z powodem umowę o pracę bez wypowiedzenia, w odpowiedzi na co pracownik odwołał się do sądu pracy. 

Kliknij, by przeczytać cały artykuł…

 

Komentarz mec. Piotra Nietrzpiela:

Na kanwie przedmiotowej sprawy był rozstrzygany problem, czy art. 58 k.p. odnoszący się do wysokości przysługującego pracownikowi odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, uwzględnia także okresy wypowiedzenia wydłużone na korzyść pracownika, choćby w umowie o pracę, dając możliwość automatycznego zwiększenia przysługującego pracownikowi odszkodowania. W tym zakresie SN odniósł się do orzecznictwa dotyczącego przepisu art. 55 § 11 k.p. (wyrok SN z 10 maja 2012 r., II PK 215/11), którego treść jest identyczna w zakresie określenia wysokości odszkodowania przysługującego pracownikowi w sytuacji rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również dotyczącego art. 471 k.p. odsyłającego także do okresu wypowiedzenia jako elementu determinującego wysokość odszkodowania (wyrok SN z 22 kwietnia 2015 r., II PK 176/14). Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę uznał, że treść art. 58 k.p. nie pozwala na odmienną wykładnię niż przyjęta w zakresie przywołanych przepisów, stwierdzając, że również w tym wypadku odwołanie dotyczy ustawowych okresów wypowiedzenia. Należy podkreślić, że przedmiotowe odszkodowania, mające swoją podstawę w przywołanych przepisach kodeksu pracy, mają charakter odszkodowania ustawowego, przysługującego niezależnie od wysokości zaistniałej szkody, czy też w ogóle faktu jej zaistnienia po stronie pracownika. Tym samym co do zasady ich wysokość również determinują przepisy kodeksu pracy. Niewątpliwie jednak art. 58 k.p. jest przepisem o charakterze semiimperatywnym. Zatem zgodnie z art. 18 § 1 k.p. strony umowy o pracę mogą ustalić wyższe odszkodowanie niż to, które z niego wynika. Należy się jednak zgodzić ze stanowiskiem, że samo ewentualne wydłużenie okresu wypowiedzenia nie może wpływać automatycznie na zwiększenie należnego pracownikowi odszkodowania. Taka konsekwencja powinna wynikać z wyraźnego jej wyartykułowania w powiązaniu z dłuższym okresem wypowiedzenia.

Za odniesieniem odszkodowania wynikającego z art. 58 k.p. wyłącznie do wysokości wynagrodzenia za ustawowe okresy wypowiedzenia przemawia także możliwość wystąpienia przez pracownika z uzupełniającymi roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Wynika to z zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 27 listopada 2007 r. (SK 18/05) zgodności z Konstytucją interpretacji art. 58 k.p. w związku z art. 300 k.p., która wyłączałaby dochodzenie innych niż określone w art. 58 k.p. roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tym samym pracownik ma możliwość uzyskania wyższego odszkodowania, jednak jego dochodzenie będzie nieco trudniejsze. Będzie się bowiem wiązać z wykazaniem przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, w tym m.in. zaistnienia szkody w wyższej wysokości niż otrzymane odszkodowanie.