Informacja dotycząca projektu nowelizacji ustawy o PPE

Opublikowane w Aktualności

W dniu 4 stycznia 2018 roku, został przekazany do konsultacji społecznych przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Projekt ten pozostaje bez bezpośredniego związku z planowanym uchwaleniem w ciągu 2018 roku ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jednakże projekt ustawy nowelizującej ustawę o PPE może mieć znaczenie dla pracodawców tak posiadających już PPE, jak też dla tych którzy dopiero rozważają utworzenie takiego świadczenia, chociażby jako alternatywy dla planowanych PPK.  

Przyczyna planowanej nowelizacji ustawy o PPE

Przyczyną planowanej nowelizacji ustawy o PPE jest konieczność dostosowania przepisów obecnie obowiązującej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku do postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128
z 30.04.2014, str. 1-7).

Treść zmian wprowadzane planowaną nowelizacją ustawy o PPE

Planowana nowelizacja ustawy o PPE wprowadza dwie istotne zmiany:

1) Wprowadza ograniczenie maksymalnego staż pracy uprawniającego do przystąpienia pracownika do PPE do poziomu 3 lat – po wprowadzeniu nowelizacji maksymalny staż pracy uprawniający do uczestnictwa w PPE zostanie określony na poziomie 3 lat.

2)   Nakłada nowe obowiązki informacyjne na pracodawców prowadzących PPE:

a.    w stosunku do aktualnych uczestników PPE – obowiązek udzielania na piśmie, na wniosek uczestnika programu, zrozumiałej informacji o tym jak ustanie zatrudnienia uczestnika wpłynęłoby na jego uprawnieninia do środków zgromadzonych na jego rachunku w PPE;

b.    w stosunku do byłych uczestników PPE – obowiązek udzielania na piśmie, na wniosek byłego uczestnika programu, zrozumiałej informacji na temat wartości zgromadzonych środków na rachunku byłego uczestnika PPE oraz warunków traktowania środków zgromadzonych na rachunku byłego uczestnika PPE. 

Termin planowanych zmian  

W związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o PPE do postanowień wskazanej Dyrektywy planowane jest wejście w życie omawianych zmian z dniem 21 maja 2018 roku. Powyższe oznacza, że od tej daty mają zacząć obowiązywać zmiany opisane w niniejszej informacji.

Konieczność działań po stronie pracodawców prowadzących PPE

W przypadku pracodawców, u których w prowadzonych przez nich PPE staż pracy uprawniający do przystąpienia do PPE został w treści umowy zakładowej określony jako dłuższy niż 3 lata, do dnia 31 grudnia 2018 roku muszą oni dostosować warunki prowadzonego przez siebie programu do wprowadzanej zmiany. Powinno to nastąpić poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany umowy zakładowej oraz rejestracji tej zmiany
w Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast od dnia 21 maja 2018 roku pracodawcy prowadzący PPE będą zobowiązani być w stanie udzielać uczestnikom oraz byłym uczestnikom PPE informacje w zakresie jak wskazano powyżej.

Sytuacja pracodawców nie prowadzących PPE

W przypadku pracodawców nie prowadzących PPE, planowana nowelizacja ustawy o PPE nie ma bezpośredniego wpływu na ich obecną sytuację prawną. Natomiast fakt zmiany powyżej opisanych uprawnień i obowiązków powinien zostać wzięty pod uwagę
w przyszłości przez pracodawcę, gdy stanie przed wyzwaniem planowanych do wprowadzenia od 2019 roku pracowniczych planów kapitałowych.

Dalsze działania oraz rekomendacja

Na dzień dzisiejszy rekomendacją Kancelarii dla pracodawców prowadzących PPE jest dokonanie sprawdzenia warunków oferowanego PPE, tak pod kątem długości stażu pracy zapisanego w umowie zakładowej regulującej PPE oraz pod kątem przygotowania się do możliwości wykonywania nowo nałożonych na takiego pracodawcę obowiązków informacyjnych. W przypadku pracodawców nie prowadzących obecnie PPE nie ma potrzeby podejmowania teraz żadnych działań.

Możliwa pomoc Kancelarii

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku potrzeby podjęcia działań w powyższym zakresie.

Pobierz PDF