GAZETA PRAWNA – Odmowa łączenia pracy i urlopu musi być uzasadniona

Opublikowane w Bez kategorii

Czy zatrudniający ma prawo odmówić pracownikowi łączenia pracy z urlopem rodzicielskim?

Nicola Zięba, aplikant radcowski: Podwładny może połączyć korzystanie z rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w firmie udzielającej mu tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. Tak wynika z art. 1821e k.p. W takim przypadku rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. By skorzystać z takiej możliwości, pracownik musi wystąpić do zatrudniającego z pisemnym wnioskiem. Co do zasady firma powinna uwzględnić wolę podwładnego, chyba że łączenie pracy i urlopu nie jest możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanych obowiązków. Dla przykładu odmowa będzie uzasadniona, jeśli np. firma organizuje transport do i z pracy (wszystkich zatrudnionych o tej samej porze) lub w przypadku gdy charakter zadań świadczonych np. na wyższym stanowisku uniemożliwia podział obowiązków.

Odmawiając pracownikowi, firma powinna przedstawić motywy swojej decyzji na piśmie. Należy zaznaczyć, że bezzasadna, negatywna decyzja pracodawcy w tej sprawie może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych zatrudnionego w zakresie wolności pracy (dostępu do niej), co uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie. Nie jest także wykluczone powództwo o odszkodowanie, lecz należy pamiętać, że jego zasadność będzie uzależniona od wysokości poniesionej szkody. Dlatego też w większości przypadków zadośćuczynienie może być dla pracownika bardziej praktycznym rozwiązaniem. W niektórych okolicznościach zachowanie pracodawcy może nawet nosić znamiona dyskryminacji z powodu rodzicielstwa, co uzasadnia dodatkowe roszczenia (odszkodowanie).

Odmowa uwzględnienia wniosku w zaproponowanym przez pracownika zakresie nie oznacza jednak braku możliwości dalszych pertraktacji. Zatrudniający ma prawo złożyć podwładnemu ofertę łączenia pracy z urlopem rodzicielskim na innych zasadach (np. aby pracował w wymiarze 1/2 etatu, a nie jak proponował – 1/4 pełnego wymiaru). Wówczas pracownik jest uprawniony do zmodyfikowania swojego wniosku, oczywiście jeżeli odpowiadają mu oferowane warunki.