GAZETA PRAWNA – Pracownicze plany kapitałowe. Jakie obowiązki mogą czekać pracodawców

Opublikowane w Bez kategorii

Z punktu widzenia pracodawców wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych to nie tylko zwiększenie kosztów pracy. To także nowe obowiązki administracyjne oraz informacyjne. Przedsiębiorcy raczej nie będą z nich zadowoleni. Warto jednak zawczasu je poznać i zacząć się przygotowywać do wprowadzenia PPK.

2018/ 2019 na przełomie tych lat mają zostać wprowadzone pracownicze plany kapitałowe (zgodnie z ostatnimi informacjami przedstawionymi przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego).

PPK – O CO W TYM CHODZI

Pracownicze plany kapitałowe to forma oszczędzania w funduszach inwestycyjnych:

● organizowana i współfinansowana przez pracodawcę oraz pracownika,

● obligatoryjna docelowo dla każdego pracodawcy, w tym nawet zatrudniających jedną osobę – a to istotna nowość względem wszystkich dotychczas oferowanych przez pracodawców świadczeń

UWAGA! PPK będą miały istotny wpływ na cały pakiet świadczeń oferowanych przez danego pracodawcę, np. jeśli obecnie oferuje już swoim pracownikom pracowniczy program emerytalny lub grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym.

WIĘCEJ OBCIĄŻEŃ…

Jak można się spodziewać, wprowadzenie PPK będzie się wiązało z nałożeniem na pracodawców nowych obciążeń. Mimo że proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, z dostępnych publicznie informacji można wywnioskować, że będą to:

● zwiększenie kosztów pracy w postaci obligatoryjnego opłacania składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę

● nowe obowiązki administracyjne oraz informacyjne

WIĘCEJ OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH

Prowadzenie PPK będzie wiązało się dla pracodawców z nowymi obowiązkami o charakterze administracyjnym. W tym m.in. konieczne będzie:

● opiekowanie się całą dokumentacją planu, na którą mają się składać:

– umowa o zarządzanie PPK zawarta z wybranym funduszem inwestycyjnym,

– umowy o prowadzenie PPK zawierane przez pracodawcę z usługodawcą w imieniu i na rzecz każdego uczestnika PPK;

● potrącanie wszystkich składek opłacanych do PPK, bez względu na to, czy będą to składki finansowane przez pracodawcę czy przez pracownika, oraz bez względu na to, czy będą to składki podstawowe czy dodatkowe;

● realizowanie lub umożliwienie realizacji różnorakich dyspozycji składanych przez uczestników PPK, np.:

– zmiany strategii inwestycyjnej,

– zmiany wskazanych osób uposażonych;

● pilnowanie terminu ponownego zapisania pracownika do PPK – pracodawca będzie miał obowiązek zapisywania pracownika do PPK – według dostępnych informacji co rok albo co dwa lata – nawet jeśli ten wcześniej zrezygnował z uczestnictwa w tej formie oszczędzania..

WAŻNE!

W każdym przypadku za naliczenie i odprowadzenie składek w prawidłowej wysokości odpowiadać będzie pracodawca zobowiązany do tego z mocy prawa. Jedynie roczne zasilenia ze strony państwa w postaci opłaty powitalnej oraz dopłat rocznych będą się odbywały poza systemami księgowymi pracodawcy.

WIĘCEJ OBCIĄŻEŃ INFORMACYJNYCH

Pracodawcy mogą się spodziewać nie tylko nowych zadań administracyjnych, lecz także nowych obowiązków informacyjnych w zakresie prowadzonego PPK.

Pracodawca będzie musiał przekazywać określone informacje do:

● uczestników PPK (pracowników),

● podmiotu zarządzającego PPK (co do zasady ma nim być towarzystwo funduszy inwestycyjnych),

● podmiotu nadzorującego system PKK.

Pracownicy będą otrzymywali od swoich pracodawców co roku, prawdopodobnie do końca lutego następnego roku kalendarzowego, informację o rocznej wysokości składek naliczonych i odprowadzonych do PPK.

TFI – pracodawca ma im przekazywać informację roczną o naliczonych składkach.

Podmiot nadzorujący system PPK – pracodawca będzie musiał co miesiąc przekazywać (do 15. dnia miesiąca) do podmiotu wskazanego w przepisach o PPK zbiorczą informację o składkach wnoszonych do PPK za poszczególnych jego uczestników za miesiąc poprzedni.

Planowane wysokości składek: OBOWIĄZKOWE

1,5 proc. wynagrodzenia uczestnika ma wynieść składka podstawowa finansowana przez pracodawcę

2 proc. wynagrodzenia uczestnika ma wynieść składka podstawowa finansowana przez pracownika

Planowane wysokości składek: DODATKOWE

do 2,5 proc. wynagrodzenia uczestnika ma wynieść składka dodatkowa finansowana przez pracodawcę

do 2 proc. wynagrodzenia uczestnika ma wynieść składka dodatkowa finansowana przez pracownika

Czy można się przygotować

Ustawa o PPK nie jest jeszcze uchwalona, brak również produktów PPK oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Za wcześnie więc, by pracodawcy podejmowali konkretne działania organizacyjne. Można jednak już dzisiaj przemyśleć, jakie zmiany wewnątrz firmy, w różnych obszarach jej działania, wywoła wprowadzenie obligatoryjnego PPK, oraz przygotować się do nich.

Już teraz pracodawcy mogą:

● zastanowić się nad zarezerwowaniem odpowiednich środków na składki w budżecie wynagrodzeń na 2019 r.,

● rozpocząć przygotowanie systemów kadrowo-płacowych do wprowadzenia nowego składnika wynagrodzeń w postaci składek do PPK,

● zweryfikować pakiet świadczeń oszczędnościowych, ubezpieczeniowych i emerytalnych obecnie oferowanych pracownikom.