GAZETA PRAWNA – Zmiany w układzie nie obejmą przejętych pracowników

Opublikowane w Bez kategorii

1 sierpnia przedsiębiorstwo przejęło część zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy. W poprzedniej firmie zatrudnionych obowiązywał zakładowy układ zbiorowy pracy (zuzp). Dowiedzieli się oni, że 1 września wszedł w życie protokół dodatkowy do tego układu, na mocy którego podwładnym dotychczasowego pracodawcy zwiększono dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ze 150 proc. do 200 proc. Czy zmiana ta dotyczy także firmy, która przejęła zatrudnionych?

Izabela Zawacka radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do zatrudnionych stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejęciem, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Tak wynika z art. 2418 k.p. Zgodnie z przepisami wspomniane postanowienia stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu lub jego części na nowego pracodawcę (ten ostatni może jednak stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego zuzp). Po upływie okresu stosowania układu wynikające z niego (lub z innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy) warunki umów stosuje się do upływu okresu ich wypowiedzenia.

Co ważne, wspomniany przepis wskazuje na obowiązek stosowania postanowień zuzp, a nie samego układu jako aktu normatywnego, którego nowy pracodawca nie jest stroną (nie zyskuje on takiego statusu na skutek przejęcia części pracowników w trybie art. 231 k.p.) Oznacza to, że późniejsze zmiany tego aktu, dokonane u dotychczasowego pracodawcy po dacie transferu, nie będą miały zastosowania do zatrudnionych przejętych przez nową firmę (tych podwładnych dotyczą jedynie postanowienia zuzp w brzmieniu obowiązującym na dzień transferu). Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2010 r. (sygn. I PK 191/09), zgodnie z którym pracodawcę przejmującego zakład obowiązuje układ zbiorowy w brzmieniu aktualnym w dacie transferu (także w zakresie regulacji systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych). Późniejsze zmiany dokonane w tym akcie nie mają zastosowania do pracowników przejętych w trybie art. 231 k.p.

W omawianym przykładzie oznacza to, że przez rok, licząc od 1 sierpnia, firma musi wypłacać przejętym pracownikom dodatek do wynagrodzenia w wysokości 150 proc. stawki godzinowej.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…