Informacja dla byłych pracowników ANR i ARR – treść świadectwa pracy

Opublikowane w Aktualności

Z dniem 1 września 2017 roku w miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej  ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (dalej ARR) powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej KOWR).  Przekształcenie to odbyło się na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Akt ten przewiduje w art. 51 autonomiczny tryb ustania stosunków pracy określonej grupy byłych pracowników ANR i ARR. W przypadku części pracowników doszło do zakończenia stosunków pracy, a w konsekwencji obowiązkiem KOWR, jako faktycznego następcy ANR oraz ARR jest wystawienie odpowiednich świadectw pracy byłym pracownikom.

Byli pracownicy ANR i ARR otrzymują świadectwa pracy o następującej treści:

W opinii Kancelarii w tym przypadku w treści pkt. 3 b) wzoru świadectwa pracy powinno się wpisać jako tryb, w wyniku którego ustał stosunek pracy:  art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Powyższe wynika, z faktu że wyłącznie przedmiotowy przepis art. 51 ust. 7 ustawy zawiera zamknięty katalog przypadków wygaśnięcia stosunku pracy, a nie zaś inne ustępy przedmiotowego artykułu. Zastrzec należy, że praktyka następcy ANR czy ARR nie jest nieprawidłowa, gdyż może utrudnić byłemu pracownikowi jednoznaczne wskazanie nowemu pracodawcy przyczyny rozstania się z ANR lub ARR.

W związku z powyższym rekomendowane jest aby byli pracownicy ANR i ARR, którzy uważają że otrzymane świadectwo powinno zostać poprawione wystąpili do KOWR na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego świadectwa pracy  z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. 

Propozycja treści wniosku do KOWR

Niniejszym wnoszę o sprostowywanie treści wystawionego mi świadectwa pracy w ten sposób, że w miejsce wskazania w pkt. 3b świadectwa „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia: art.  art. 51 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa” wnoszę o wpisanie „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia:  art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa”

Przypominamy, że przedmiotowy wniosek powinien zostać złożony/wysłany do KOWR w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy, treść którego pracownik kwestionuje.