GAZETA PRAWNA – Przejęcia pracowników w sektorze wodnym. Tym razem porządki kadrowe z poszanowaniem prawa

Opublikowane w Bez kategorii

Izabela Zawacka: Stronami ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (dalej: PUZP) dla pracowników zatrudnionych w jednostkach gospodarki wodnej państwowej sfery budżetowej z 4 kwietnia 2008 r. (wpisanego do Rejestru PUZP 14 kwietnia 2008 r. – Karta Rejestru Układu U-CLXIX) są prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz właściwe organizacje związkowe. Powstaje pytanie, czy w przypadku zniesienia prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i powołania w jego miejsce państwowej osoby prawnej Wody Polskie, będzie miał zastosowanie art. 24119 par. 1 k.p. Zgodnie z nim w razie połączenia lub podziału organizacji pracodawców, która zawarła układ ponadzakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na organizację powstałą w wyniku połączenia lub podziału. W analizowanym przypadku nie dochodzi co prawda do podziału ani połączenia, gdyż Wody Polskie stają się niejako następcą prawnym KZGW (wstępują w prawa i obowiązki swego poprzednika), jednak wykładnia funkcjonalna tego przepisu prowadzi do wniosku, że każda zmiana zachodząca u strony PUZP, także ta, gdy w jej prawa i obowiązki wchodzi inny podmiot, powinna powodować objęcie następcy prawnego postanowieniami PUZP.

Gdyby jednak uznać, że art. 24119 par. 1 k.p. nie ma zastosowania do Wód Polskich, to jeżeli mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy w trybie art. 231 k.p., a taki mechanizm przewiduje art. 539 ust. 1 u.p.w., zastosowanie będzie miał art. 2418 par. 1 k.p. Zgodnie z nim w okresie jednego roku od przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia. To by oznaczało, że przez rok nowy pracodawca (Wody Polskie) będzie musiał stosować względem przejętych pracowników wszystkie postanowienia zarówno ZUZP, jak i PUZP, którymi pracownik był objęty na dzień przejścia. Po upływie roku pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy wynikające z PUZP w drodze wypowiedzeń zmieniających i zaproponować warunki pracy i płacy wynikające z obowiązujących u niego źródeł zakładowego prawa pracy (np. regulaminu wynagradzania). Mogą to być warunki mniej korzystne niż obowiązujące pracownika dotychczas.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…