Eksperci z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy poprowadzą szkolenie „Grupowe programy emerytalne – teoria i praktyka w kontekście nadchodzących zmian”

Opublikowane w Aktualności

 ADRESACI SZKOLENIA

Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw w których takie programy funkcjonują. Szkolenie może się również okazać pożyteczne dla TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Programami Kapitałowymi.

CZAS I MIEJSCE

Piątek, 8 września, godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, hol główny, sala „Forum”.

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Zgodnie z wiedzą publicznie dostępną istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 2018 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Mają być one prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Obecnie trwają ostatnie prace nad projektem stosownej ustawy, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz pracom parlamentarnym. Należy przy tym zastrzec, że w toku powyższych działań nie można wykluczyć modyfikacji, w tym istotnej zasady PPK. Założenia projektu zakładają jednakże obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny przedstawi podstawowe założenia dotychczas funkcjonujących programów versus nowe rozwiązania emerytalne.

CERTYFIKAT PO SZKOLENIU

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

AGENDA

1. Wprowadzenie – dotychczas istniejące formy grupowych planów emerytalnych (45 min)

 • Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem PPE oraz pozaustawowych form ubezpieczenia
 • Pracownicze Programy Emerytalne
 • Pozaustawowe formy ubezpieczeń emerytalnych
 • Powszechność wprowadzanych rozwiązań
 • Podmioty prowadzące PPE

2. Pracownicze Plany Kapitałowe – założenia (ok 1 godzina)

 • Założenia teoretyczne Planu Budowy Kapitału
 • Zakres podmiotowy oraz wysokość składki
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów zatrudniających
 • Możliwości zwolnień z obowiązku prowadzenia PPK
 • Warunki wypłaty świadczenia

3. Prawne aspekty wprowadzenia PPK (ok 1 godzina)

 • Forma prawna prowadzenia PPK
 • Umowa o prowadzenie i umowa o zarządzanie
 • Sankcje karne
 • Uwarunkowania polityki inwestycyjnej
 • Przekształcenia PPE w PPK
 • Podatki i zwolnienia podatkowe

4. Podsumowanie

 • Kluczowe zmiany
 • Terminy wymagane prawem
 • polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
 • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
 • procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego

PROWADZĄCY

Pracownicy Kancelarii WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY posiadają unikalne w skali kraju doświadczenie w zakresie planów emerytalnych, współtworzyli kilkadziesiąt pracowniczych programów emerytalnych we wszystkich formach. Kancelaria współtworzyła również dwa pracownicze fundusze emerytalne, kilkanaście programów w formie ubezpieczeniowej oraz kilkadziesiąt w formie umowy z funduszem inwestycyjnym. Kancelaria posiada też doświadczenie w obsłudze pozaustawowych planów i programów emerytalnych (PPE, EPO, IPO i inne nazwy) opartych na współpracy tak z funduszami inwestycyjnymi, jak też ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, jak też oparte na rozwiązaniach hybrydowych.

 • Dr Marcin Wojewódka będąc Wiceprezesem ZUS aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawa o PPK.
 • Dr Antoni Kolek w 2016 r. był koordynatorem Przeglądu sytemu emerytalnego bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności

Formularz rejestracyjny dostępny na: http://www.szkolenia.izfa.pl/szkolenia,60/531,grupowe-programy-emerytalne-teoria-i-praktyka-w-kontekscie-nadchodzacych-zmian.html