RZECZPOSPOLITA – Oszczędności na emeryturę z III filaru poza masą spadkową

Opublikowane w Bez kategorii

Osoba gromadząca środki w III filarze może nimi rozporządzić na wypadek swojej śmierci. Jednak ta dyspozycja może zostać spełniona tylko wtedy, gdy uposażony przeżyje oszczędzającego.

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów. Ostatni zakłada gromadzenie środków na przyszłą emeryturę z własnej kieszeni ubezpieczonego, względnie z kieszeni jego pracodawcy. Środki te są gromadzone w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Nie są to środki publiczne, ale prywatne i jako takie podlegają dziedziczeniu. Uczestnik systemu może jednak zadysponować nimi w inny sposób, wyłączając je tym samym z masy spadkowej. 
 

Rozrządzenie na wypadek śmierci

Kwestie związane z rozrządzeniem środkami na wypadek śmierci uczestnika /oszczędzającego wynikają z przepisów ustaw regulujących poszczególne instytucje III filara emerytalnego.

W myśl art. 48 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 710 ze zm.) „uczestnik może dokonać rozrządzenia środkami zgromadzonymi na jego rachunku w ramach programu przez wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do odbioru środków na wypadek jego śmierci". Rozrządzenie to może w każdej chwili zmienić (art. 48 ust. 2 uPPE). Jeżeli wskaże osoby uposażone, ale nie oznaczy podziału środków pomiędzy nie, uważa się, że zostały one uposażone po równo (art. 48 ust. 3 uPPE). Gdy zaś uczestnik PPE w ogóle nie wskaże osób uposażonych, to stosuje się ogólne zasady prawa spadkowego, z wyjątkiem przewidzianym dla programów prowadzonych w formie ubezpieczeniowej, gdzie zastosowanie mają przepisy art. 831-832 k.c. odnoszące się do umów ubezpieczenia.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…