RZECZPOSPOLITA – Dyscyplinarka dla pracodawcy nie pozbawia odprawy

Opublikowane w Bez kategorii

Jeżeli pracownik rozwiązał stosunek pracy w trybie natychmiastowym (art. 55 § 11 k.p.) wyłącznie z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego, to nabywa prawo do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o grupowych zwolnieniach.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015 r. (III PZP 4/15).

Pracodawca nie wypłacał powódce terminowo wynagrodzenia za pracę. W związku z tym rozwiązała ona umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 kp. W pozwie domagała się m.in. zapłaty odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom zwolnionym z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Stanowisko, jakie zajmowała powódka, nie zostało zlikwidowane.

Sąd rejonowy oddalił powództwo w części dotyczącej roszczenia o odprawę pieniężną. Sąd okręgowy powziął w tym zakresie wątpliwość i przekazał zapytanie prawne do powiększonego składu Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z art. 55 § 3 k.p. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Z tego przepisu wynika, że pracownik nie ponosi ujemnych skutków, jakie przepisy prawa pracy i inne przepisy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…