RZECZPOSPOLITA – Oferta wyboru między porozumieniem a wypowiedzeniem to nie groźba bezprawna

Opublikowane w Bez kategorii

Rz: Czy w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron są jakieś wymogi formalne, których niedochowanie może pozwolić pracownikowi uchylić się od jego skutków?

Izabela Dziubak-Napiórkowska: Od strony formalnej można przede wszystkim wskazać na uchybienia związane z reprezentacją po stronie pracodawcy. Może się okazać, że osoba, która w imieniu pracodawcy podpisała porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę nie była do tego upoważniona, a co więcej – sam pracodawca nie zgadza się na taki sposób rozwiązania umowy o pracę. Wówczas porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę będzie nieważne. Porozumienie stron nie musi być zawarte w formie pisemnej, a więc ważne będzie również ustne uzgodnienie rozwiązania umowy. Warto ponadto pamiętać o tzw. wadach oświadczenia woli uregulowanych w kodeksie cywilnym, a które również mają zastosowanie do porozumień dotyczących rozwiązania umowy o pracę. Nieważne więc będzie oświadczenie woli złożone przez pracownika, który nawet krótkotrwale znajdował się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Nieważne jest też oświadczenie woli złożone za zgodą drugiej strony dla pozoru. Ponadto pracownik może się uchylić od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej oraz pod wpływem bezprawnej groźby.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…