HR Business Partner – Koniec niepewności. Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli narkotykowej i trzeźwości pracowników

Opublikowane w Aktualności

Regulacja określająca w jasny sposób uprawnienia kontrolne pracodawcy jest niewątpliwie bardzo oczekiwana przez pracodawców, na których ciąży obowiązek dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ich rolą jest m.in. konieczność zapobiegania dopuszczenia do wykonywania pracy pracowników będących pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie. Obecny stan prawny nie daje pracodawcom jasnej odpowiedzi, jakie działania mogą podejmować samodzielnie w powyższym zakresie.

W maju 2021 r. na stronie internetowej RCL został opublikowany datowany na 17 maja 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD211), którym do Kodeksu pracy mają być wprowadzone przepisy regulujące zakres uprawnień pracodawców w zakresie zarówno kontroli trzeźwości pracowników, jak i sprawdzania pracowników pod względem obecności w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Dodatkowo, wraz z powyższą ustawą opublikowano projekt rozporządzenia do powyższych przepisów, w których opisano m.in. warunki i sposób przeprowadzania kontroli i ich dokumentowania, jak również wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

Autor: Piotr Nietrzpiel, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ