Kancelaria posiada duże doświadczenie w doradztwie pracodawcom w zakresie zbiorowego prawa pracy, które obejmuje stosunki prawne pomiędzy pracodawcą a ogółem pracowników, w szczególności wszystkie aspekty odnoszące się do aktów prawa pracy takich jak regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS.

W obszarze zbiorowego prawa pracy Kancelaria świadczy między innymi usługi w zakresie:

  • opracowywania i weryfikacji projektów regulaminów, procedur,  porozumień oraz innych wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy – ze wskazaniem poprawnych rozwiązań z zakresu prawa pracy
  • pomocy pracodawcy w relacjach ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielstwami pracowników – np. europejska rada zakładowa, rada pracowników (pisma, negocjacje)
  • pomocy w przygotowaniu, zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz negocjacjach warunków świadczeń pracowniczych oraz umów z dostawcami takich usług (np. klinikami medycznymi, zakładami ubezpieczeń, podmiotami oferującymi świadczenia emerytalne)
  • wsparcie pracodawcy w procesie transferu pracowników
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry, pracowników i związków zawodowych
  • przygotowania wystąpień do Państwowej Inspekcji Pracy