Zniesienie limitu 30-krotności – informacja prawna

Informujemy, że w dniu 13-go listopada 2019 roku został złożony w Sejmie projekt podpisany przez grupę posłów partii rządzącej dotyczący zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Projekt dotyczy głównie tzw. kwestii zniesienia limitu 30-krotności.

Treść głównych założeń projektu

Treść projektu ustawy zakłada likwidację już od 2020 roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – tzw. 30-krotności.
W 2019 roku kwota ta wynosi 142 950 zł brutto. Zmiana polegałaby na tym, że przedmiotowy limit zostanie zniesiony, a w konsekwencji każdy zarabiający ponad obecny limit będzie dalej płacił składki na obowiązkowe ubezpieczenia. Powyższe oznacza faktyczne obniżenie wynagrodzeń netto osób zarabiających ponad 11 912 zł brutto miesięcznie oraz jednoczesne zwiększenie kosztów pracy po stronie pracodawców. Według pomysłodawców planowana zmiana ma w skali roku przynieść do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe 7,1 mld zł.

Możliwy termin wejścia w życie planowanych zmian

Z doniesień medialnych wynika, że pomysłodawcy są zdeterminowani przeprocesować przedmiotowy projekt w Sejmie już w tygodniu 18-22 listopada 2019 roku. Nie sposób dzisiaj określić, czy projekt ten zostanie poparty przez większość posłów, ale taka ewentualność jest wysoce prawdopodobna. Nie ulega wątpliwości, że kwestia zostanie rozstrzygnięta w najbliższych 2-4 tygodniach, ale sama zmiana w postaci zniesienia limitu ma obowiązywać od początku 2020 roku.

Możliwe działania po stronie Pracodawców

W ocenie Kancelarii w przypadku niektórych sytuacji faktycznych i prawnych, jak też w przypadku niektórych stanowisk pracy możliwa jest taka zmiana obecnie obowiązujących rozwiązań, która pozwoliłaby na zniwelowanie negatywnych konsekwencji zniesienia przedmiotowego limitu. Zastrzegamy, że powyższe nie oznacza możliwości całkowitego wyeliminowania zwiększenia kosztów pracodawcy, ale daje możliwość ich zmitygowania. Rozwiązania proponowane przez Kancelarię dotyczą jednakże głównie członków zarządu oraz pracowników o dużym udziale zmiennych składników wynagrodzeń.

Rekomendacje Kancelarii

W związku z przedstawioną powyżej sytuacją rekomendacją Kancelarii jest:

  • weryfikacja, czy w zaplanowanym przez Państwa budżecie wynagrodzeń na rok 2020 zostały zabezpieczone środki na zwiększenie kosztów pracodawcy związanych ze zniesieniem limitu 30-krtoności;
  • rozważenie oraz ewentualne podjęcie decyzji o mitygacji ryzyk związanych z planowanymi zmianami, a następnie wdrożenie tych działań;
  • przygotowanie odpowiedniej do działań planowanych u danego pracodawcy działań komunikacyjnych w stosunku do pracowników.

Kontakt

Kancelaria pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji w związku z tematyką wskazaną powyżej. Nasza ewentualna pomoc może obejmować w szczególności:

  • dokonanie analizy możliwości mitygowania konsekwencji planowanego zniesienia limitu i przedstawienie scenariuszy możliwych zmian do wdrożenia;
  • analizę, modyfikację lub przygotowanie dokumentów formalnych niezbędnych do wdrożenia proponowanych zmian;
  • przygotowanie treści do komunikacji z pracownikami.

INFORMACJA PRAWNA PDF