Sygnaliści już w Sejmie – INFORMACJA PRAWNA

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 23 KWIETNIA 2024 ROKU

Sygnaliści już w Sejmie – czas przygotować się na wprowadzenie zmian

 

Polska musi niezwłocznie wdrożyć do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Termin przewidziany na częściową implementację wskazanej dyrektywy upłynął w dniu 17 grudnia 2021 roku, a każdy dzień opóźnienia wiąże się z narastającymi sankcjami w postaci kar finansowych.

Nowy rząd zaproponował projekt, który został przedłożony w dniu 12 stycznia 2024 roku do Stałego Komitetu Rady Ministrów, jednak przewidywał rozwiązania, co do których zostały zgłoszone uwagi przez: Ministra ds. Unii Europejskiej, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz, przede wszystkim, organizacje społeczne. To powodowało konieczność ustalenia nowego projektu ustawy, który uwzględnia zgłaszane zastrzeżenia.

Zmieniony projekt został przedłożony Radzie Ministrów w dniu 2 kwietnia 2024 roku, a w dniu 17 kwietnia 2024 roku został przekazany do Sejmu, gdzie skierowano go niezwłocznie do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Biorąc pod uwagę pilną potrzebę wdrożenia tych regulacji, spodziewamy się szybkiego procedowania ustawy.

 

KLUCZOWE ZMIANY W PROJEKCIE

W nowym projekcie dokonano kilku istotnych zmian. Zmieniono m. in. wysokość minimalnego odszkodowania przewidzianego dla tzw. sygnalisty w przypadku „działań odwetowych” pracodawcy – sygnalista będzie mógł otrzymać odszkodowanie w wysokości co najmniej przeciętnej płacy. Poprzedni projekt zakładał minimalną rekompensatę dwunastokrotnie wyższą, co było szeroko krytykowane. Dokonano również zmiany sposobu rozwiązywania sporów kompetencyjnych – odciążono Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz stosowania bezpośrednio przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących sporów o właściwość. Rzecznik Praw Obywatelskich ma być z kolei instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Według najnowszego projektu ustawy, pracodawca będzie musiał opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych. W konsekwencji trzeba będzie wdrożyć nie tylko samą procedurę, ale także odpowiednią infrastrukturę i mechanizmy umożliwiające pracownikom dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych. Ze względu na relatywnie krótkie vacatio legis przewidziane w projekcie – 3 miesiące od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, rekomendujemy Państwu podjęcie już teraz działań niezbędnych do realizacji nakładanych przez ustawę obowiązków.

 

WSPARCIE KANCELARII

Nasza kancelaria stale monitoruje proces legislacyjny związany z ustawą o sygnalistach, jak i zaangażowana jest w dokładną analizę wprowadzanych zmian. Z przyjemnością pomożemy Państwu we wdrożeniu procedury i systemu dla zgłoszeń wewnętrznych, a także przeprowadzimy szkolenia ze stosowania wskazanych regulacji. Przez cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

 

WERSJA PDF