Okresowe szkolenia BHP zachowują ważność – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy opublikowano stanowisko, zgodnie z którym zdalne szkolenia okresowe BHP, wykonane w okresie 1-17 kwietnia 2020 roku, zachowują ważność. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii konieczne będzie niezwłoczne przeprowadzenie egzaminu kończącego szkolenie okresowe przeprowadzone w tym okresie. Celem egzaminu ma być sprawdzenie przyswojenia przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia, a także umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP.

Od dnia 18 kwietnia 2020 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instru- mentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 12e ustawy, w okre- sie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczalne jest prowadzenie szkoleń wstępnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z tej formy szkolenia wyłączony jest jedynie instruktaż stanowiskowy:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników

    niebezpiecznych;

  • pracownika przenoszonego na jedno z powyższych stanowisk;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jednocześnie szkolenia okresowe, których termin przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w okresie 30 dni od odwołania tych stanów, mogą być przeprowadzone do 60 dni od odwołania tych stanów. Pracodawca będzie miał więc 60 dni na przeprowadzenie kolejnego szkolenia okreso- wego.

W okresie 1-17 kwietnia 2020 roku nie było podstawy ustawowej do przeprowadzania zdalnych okresowych szkoleń BHP oraz odroczenia obowiązku przeprowadzania egzaminu w tym zakresie. Działania te odbywały się na podstawie rekomendacji i propozycji wynikających ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Obecnie prezentowane stanowisko potwierdza aktualność wykonanych w tym okresie szkoleń okresowych w formie zdalnej oraz potwierdzają możliwość przeprowadzenie odpowiednich egzaminów niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. O zmianach w Kodeksie pracy będziemy Państwa informować na bieżąco.

W razie pytań lub wątpliwości pozo- stajemy do Państwa dyspozycji.

INFORMACJA PRAWNA PDF