Dr Marcin Wojewódka laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską

Opublikowane w Aktualności

W dniu 14 grud­nia 2012 roku w Min­is­terst­wie Pracy i Spraw Soc­jal­nych odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród i wyróżnień w  XIV edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej.

Dr Marcin Wojewódka został wyróżniony II nagrodą za pracę "Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania".

Konkurs organizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest

  • zwiększanie zainteresowania absolwentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej;
  • ujawnianie utalentowanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachęcać do pogłębiania wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
  • wskazywanie na kierunki i tematy prac odpowiadające aktualnym potrzebom reformowanego systemu społeczno-ekonomicznego kraju;
  • popularyzowanie wiedzy o problemach pracy i polityki społecznej.

Nagrody laureatom konkursu wręczał Sekretarz Stanu Jacek Męcina. Na uroczystości obecni byli także obecny był także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który gratulując nagrodzonym wyraził nadzieję, że wnioski z ich prac, dotyczące polityki pracy i spraw społecznych zostaną wykorzystane w codziennej pracy resortu.

– Konkursowi przyświecają trzy główne idee – powiedział Minister Męcina. – Szeroko pojęta integracja środowiska, towarzysząca refleksji na temat kwestii najczęściej poruszanej w pracach, wymiar związany z monitorowaniem i ewaluacją ważnych problemów społecznych i socjoekonomicznych oraz idea najważniejsza – promocja młodych adeptów nauki.

Laureatom, oraz ich promotorom i opiekunom złożył gratulacje Dyrektor IPiSS prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske.

Kliknij, żeby zobaczyć większy rozmiar