Informacja prawna w zakresie wchodzących w życie z dniem 1 marca 2013 roku zmian w zakresie diet z tytułu podróży służbowych

Opublikowane w Informacje prawne
Nowa wysokość diety krajowej – 30 złotych  
Od dnia 1 marca 2013 roku dieta krajowa będzie wynosiła 30 zł za dobę podróży.  W konsekwencji wzrośnie też wysokość innych świadczeń należnych pracownikowi, który odbył podróż służbową. Kwota ryczałtu za nocleg od 1 marca br. będzie wynosiła 45 zł (150% diety). Natomiast ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej będzie wynosił 6 zł (20% diety).

Zmiany zasad zmniejszania wysokości diet
Nowym wprowadzonym rozwiązaniem jest zmniejszenie kwoty diety za podróż krajową w razie zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego wyżywienia w czasie podróży – za śniadanie i kolację o 25% diety, a w razie zapewnienia obiadu – o 50% diety.

Górny limit kosztów noclegu – 600 złotych  
Wprowadzono górny limit zwrotu kosztów noclegu w czasie podróży krajowej. Pracodawca, tak jak dotychczas, będzie zwracał te koszty w wysokości stwierdzonej rachunkiem, ale nie więcej niż do wysokości dwudziestokrotności stawki diety (tj. do 600 zł za dobę hotelową). Jedynie w uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na pokrycie kosztów noclegu przekraczających powyższy limit.

Zmiany w zakresie  zagranicznych podróży służbowych
W zakresie zagranicznych podróży służbowych uregulowano możliwość ustalenia przez pracodawcę kilku państw docelowych podróży służbowej, jak też zmienione zostały wysokości diet i limitów noclegowych dla większości państw (w załączniku do ww. rozporządzenia). W przypadku kilkunastu państw zmieniony też został rodzaj waluty, w której określono dietę i limit noclegowy. Znowelizowano również przepisy dotyczące zwrotu kosztów leczenia pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową oraz doprecyzowano zasady wypłaty i rozliczenia wypłaconej pracownikowi zaliczki.