GAZETA PRAWNA – Skutki objęcia ochroną stosunku pracy członka zarządu organizacji związkowej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Opublikowane w Bez kategorii

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.  z 2001 r., nr 79, poz. 854 z późn. zm.) pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem. W doktrynie prawa pracy istnieją poglądy, w świetle których zakaz rozwiązania stosunku pracy należy odnieść nie tylko do trybu rozwiązania umowy o pracę, ale także do sytuacji objęcia ochroną stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, co oznacza obowiązek pracodawcy zapobieżenia skutkowi wypowiedzenia poprzez jego wycofanie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 kwietnia 1994 r. (sygn. akt: I PZP 59/93) krytycznie odniósł się do tego poglądu, wskazując, iż w takim przypadku realizacja prawa do ochrony stosunku pracy następuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy (K.p.) a pracownikowi przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, względnie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie, na podstawie art. 45 K.p. Wypowiedzenie pierwotnie niekwestionowane przez pracownika, po objęciu ochroną stosunku pracy powinno być uznane za niezgodne z prawem – naruszające zakaz, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem Sądu Najwyższego w tej konkretnej sytuacji siedmiodniowy termin odwołania się do sądu pracy należy liczyć od daty dowiedzenia się pracownika o wyborze do zarządu organizacji związkowej i objęcia szczególną ochroną stosunku pracy. Jeżeli pracownik w tak rozumianym terminie złoży pozew do sądu może liczyć na uwzględnienie powództwa, o ile szczególnej ochrony udzielono prawidłowo tj.: organizacja związkowa uprzednio przedstawiła kwartalną informację o liczbie członków i liczy co najmniej 10 członków będących pracownikami, liczba osób chronionych spełnia wymagania wynikające z art. 32 ust. 3 lub 4 rzeczonej ustawy i o fakcie objęcia ochroną członka zarządu innego niż przewodniczący związek zawodowy powiadomił pracodawcę (art. 32 ust. 3, 4 i 8 ustawy o związkach zawodowych).
 
Autor: Grzegorz Trejgel radca prawny
 
Artykuł ukazał się 5 marca 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna. 

Pobierz załącznik